Předmět: Počítače a mikropočítače

« Zpět
Název předmětu Počítače a mikropočítače
Kód předmětu MTI/PMP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Martinec Tomáš, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek:</u> Vývoj výpočetní techniky, architektury počítačů a monolitických mikropočítačů, terminologie. Aritmetická jednotka, realizace operací v pevné řádové čárce, logických operací a posuvů (ALU), pohyblivá řádová čárka (FPU), aritmetické zřetězení. Instrukční jednotka, mikroprogramování, principy a charakteristické znaky architektury RISC. Strojově orientované jazyky, charakteristika asembleru monolitického mikropočítače, hlavní skupiny instrukcí a adresace, výrazy, direktivy, makra. Přerušovací systém počítačů, význam přerušení, filozofie přerušovacích systémů, typy a realizace. Systém hodin reálného času, význam a realizace, čítače a časovače, hlídací časový obvod (WDT). Paměťové systémy počítačů, struktura a organizace hlavní paměti, princip vyrovnávací paměti (cache) a její atributy, vnější paměti, jednotka správy paměti (MMU). Principy a realizace paralelního a sériového přenosu, paralelní porty a sériové kanály monolitických mikropočítačů. Periferní jednotky, základní periferie a způsoby jejich připojení k počítači, připojení nestandardních periferií. Principy paralelního zpracování, zřetězení procesů, vektorové procesory, víceprocesorové systémy, superpočítače. <u>Náplň cvičení:</u> Seznámení s vývojovým prostředím uScope a procesory x51. Ovládání periferních obvodů (LED, LCD, klávesnice apod.) na přípravku s procesorem. Programování procesoru x51 v asembleru, ladění zápočtových příkladů. Programování procesoru x51 v asembleru s přerušením, ladění zápočtových příkladů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy technického vybavení počítačů s důrazem na monolitické mikropočítače. Přímý vztah programového a technického vybavení je zdůrazněn principy programování ve strojově orientovaném jazyku monolitického mikropočítače.
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti v oblasti technického vybavení počítačů s důrazem na monolitické mikropočítače.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Instrukční jednotka, RISC, ALU, FPU, přerušovací systém, čítače a časovače, paměťové systémy (ROM, SRAM, DRAM), paralelní a sériový přenos. Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování zadaných úloh ve stanovených termínech a získání minimálního počtu bodů (5 z 8 možných). Písemná zkouška je složená ze tří částí: test (max. 12 bodů), otázky (max. 10 bodů), příklady (max. 20 bodů). K úspěšnému absolvování předmětu je třeba získat ze cvičení a u zkoušky více než 25 bodů a z každé části zkoušky alespoň 25% bodů. Zvládnutá látka z předmětů "Číslicové počítače" a "Číslicová elektronika".
Doporučená literatura
  • Skalický P. Mikroprocesory řady 8051. BEN - technická literatura, Praha, 1998. ISBN 80-86056-39-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní