Předmět: Prostředky pro programování

« Zpět
Název předmětu Prostředky pro programování
Kód předmětu MTI/PPR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kukačka Leoš, Ing. Ph.D.
  • Kraus Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek: </u> Objektově-orientovaný programovací styl - principy analýzy, návrhu a programování aplikací v prostředí Windows. Zavedení a smysl objektového typu, jeho atributy a metody, realizace vlastností, zapouzdření, dědičnosti a překrytí atributů a metod. Statické, virtuální, dynamické a abstraktní metody, polymorfizmus a kompatibilita přiřazení. Událostní a vizuální programování, porovnání Delphi, C++ Builder, Java Builder. Tvorba aplikací v D5, práce s integrovaným prostředím. Struktura aplikace, návrh rozhraní pomocí komponent VCL. Základní objektové třídy - TObject, TPersistent, TComponent, TControl, TWinControl, TGraphicControl s důrazem na smysl a logiku jejich hierarchie ve VCL. Vizuální a nevizuální komponenty, související vlastnosti, události a metody. Problémy návrhu a tvorby bezpečných aplikací, obsluha výjimek, základní třída Exception, tvorba vlastní třídy výjimek. Práce s grafikou, práce s GDI, reprezentace grafiky pomocí TImage, TForm a TPaintBox. Kreslení a prvky animace u dalších komponent. Význam a použití kontejnerových tříd, specielně ve spojení s TPicture. Práce s dynamickými knihovnami, jejich role v prostředí Win32, tvorba, konvence volání, zavádění a odstraňování DLL z aplikace. Práce s vlákny - třída TThread, spouštění a zastavení vláken, priority a bezpečnost, kritické sekce, synchronizační mechanizmy. Psaní vlastních komponent odvozením z třídy předka, vlastnosti, události a metody nových komponent, struktura a zpracování událostí. Přidávání nových komponent na paletu, registrace komponent, balíčky. <u> Náplň cvičení: </u> Cvičení probíhá v počítačové učebně, podporuje přednášenou látku. Seznámí studenty s vývojovým prostředím. Jednotlivé úlohy jsou orientovány na zdokonalení objektového přístupu v oblasti návrhu i tvorby aplikací, dále je důraz kladen na modulární programování, tvorbu DLL a tvorbu vlastních komponent.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se soustřeďuje zejména na problematiku návrhu a tvorby uživatelských rozhraní počítačových aplikací. S důrazem na objektově orientované principy seznamuje studenty s vizuální podporou při vývoji aplikací, s událostním programováním.
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti programování WIN aplikací
Předpoklady
Žádné
MTI/CIP
----- nebo -----
MTI/PRG
----- nebo -----
MTI/PRG-L

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

V průběhu semestru musí student úspěšně absolvovat dva testy. Vlastní zkouška pak probíhá u počítače. Student musí prokázat znalost a zručnost v ovládání používaného vývojového prostředí a hlavně schopnost vyřešit konkrétní zadání. Znalost základních algoritmů, základy programovacího jazyka Pascal.
Doporučená literatura
  • J Glynn. C# Programujeme profesionálně.
  • Miles, R. C# Yellow Book.
  • Petzold, Ch. Programování ve Windows. Computer Press, Praha, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní