Předmět: Programování

« Zpět
Název předmětu Programování
Kód předmětu MTI/PRG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Severýn Otto, doc. Ing. Ph.D.
  • Zedek Lukáš, Ing. Ph.D.
  • Žabka Vratislav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek:</u> Struktura programu. Základní lexikální elementy. Příkazy, ilustrace jejich použití. Jednoduché datové typy (číselné typy, znakový typ, logický typ, výčtový typ, typ interval). Konstantní hodnoty a proměnné jednoduchých datových typů. Operace a standardní funkce definované pro manipulaci s jednoduchými typy. Ordinalita typu. Konstrukce výrazů, kompatibilita a konverze typů. Procedury a funkce - deklarace, použití. Parametry předávané hodnotou, odkazem. Bloková struktura programu. Rozsah platnosti identifikátorů. Strukturované datové typy. Pole, záznam, množina - deklarace a přístup k položkám. Vícerozměrná pole. Soubory. Realizace vstupně-výstupních operací. Textové a binární soubory. Rekurze a její použití při implementaci algoritmů. Algoritmy třídění - implementace a srovnání. Organizace paměti programu. Ukazatele a jejich použití. Dynamické přidělování paměti. Implementace dynamických datových struktur a manipulace s nimi. Základy objektového programování. Základní vlastnosti OOP - datové položky a metody, dědičnost, polymorfismus. Použití. <u>Náplň cvičení:</u> Obsahem cvičení je realizace algoritmů v programovacím jazyce vyšší úrovně ve vybraném vývojovém prostředí. Algoritmy realizované v průběhu semestru sledují průběžně témata, která jsou obsahem přednášek. Každý student navíc v průběhu semestru vypracovává samostatnou semestrální práci.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do problematiky programování v programovacím jazyce vyšší úrovně. Studenti se seznámí se základními postupy při algoritmizaci úloh a s realizací algoritmů pomocí výrazových prostředků programovacího jazyka C.
Student získá znalosti v oblasti základních postupů algoritmizace úloh a realizace algoritmů v programovacím jazyce vyšší úrovně.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Účast na cvičeních. Realizace zadané samostatné práce. V rámci písemné části zkoušky je požadováno zapsat algoritmy 3-5 zadaných úloh . Pro úspěšné složení zkoušky je třeba zvládat manipulaci s jednoduchými daty i s hodnotami strukturovaných datových typů (pole, záznam, množina, objekt) a manipulaci s textovými a binárními soubory. Zápis algoritmu je požadován buď v rámci uceleného programu, nebo v podobě obecné procedury či funkce. Praktická znalost práce s počítačem.
Doporučená literatura
  • Cormen, T. H. Introduction to algorithms. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2001.
  • Sedgewick, R. Algoritmy v C. SoftPress, 2003.
  • Schildt, H. Nauč se C, C++. SoftPress, Praha.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní