Předmět: Robotika 1

« Zpět
Název předmětu Robotika 1
Kód předmětu MTI/RO1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Robotika jako obor, definice robota, struktura řízení, dělení dle kritérií, PTP, CP, historie 2. Kinematika a topologie robotů, angluární, scara a portálový robot, využití v medicíských aplikacích 3. Transformace souřadných systémů, odvození homogenní transformace 4. Denavit-Hartenbergova transformace, příklady řešení přímé úlohy 5. Systém LEGO Mindstorm, konstrukční prvky a programování v NQC 6. Orientace tělesa v prostoru, Eulerovy úhly, RPY, definice jednotkového kvarterionu 7. Zajímavosti z průmyslové robotiky, roboty pro manipulaci s preparáty, roboty pro čisté prostředí 8. Pohony a řídicí systémy, motory snímače, převodovky, lineární osy, modulární robotika 9. Úvod do mobilní robotiky, topologie, navigace 10. Problematika řízení teleoperátorů a autonomních robotů, roboty pro úlohy Search and Rescue 11. Bezpečnostní komponenty, jejich užití, možnosti přímé spolupráce robot člověk 12. Konzultační seminář nad zápočtovými okruhy, ukázka vzorového zkouškového testu Obsah cvičení: 1. Seznámení s vybavením laboratoře, ukázky robotických aplikací, bezpečnost v laboratoři 2. - 3. Výpočty transformace souřadných systémů , ověření homogenní transformace 3. - 6. Řešení DH transformace na vybraných topologiích, zadání semestrální práce 7. - 10. Řešení semestrální práce, konzultace 11. Lego mindstorm, první program v NQC 11. - 15. Individuální práce se systémem Mindstorm, programování NQC 16. Metody online a offline programování, zadání semestrální práce 2 17. - 22. Řešení semestrální práce v offline vývojovém prostředí RobotStudio 23. - 24. Prezentace semestrálních prací, hodnocení

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka
  • Kontaktní výuka - 54 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je předání základních znalostí v oblasti robotiky a to jak v oblasti speciálních medicinálních robotů, tak běžných průmyslových a mobilních robotů. V první části předmětu je rozšířen nezbytný matematický aparát, dále jsou řešeny konkrétní problémy robotiky. Student získá znalosti systému z oboru a představu o fungování jednotlivých komponent systému. Studenti umí definovat robotiku jako vědní obor. Studenti umí popsat funkci základních komponent systému. Předmět je koncipován jako přehledový se širším zaměřením. Hlubší znalosti získávají studenti v přehledu Robotické systémy 2, který vybrané partie prohlubuje a jiné rozšiřuje.
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti obecné robotiky. Student bude disponovat specifickými znalostmi o komponentách systému a základních algoritmech jejich řízení.
Předpoklady
Nejsou striktně požadovány žádné prerekvizity. Absolvování předmětů, Algoritmizace a programování, Mechanika, Elektrotechnika a Měření výhodou.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Advances in Rehabilitation Robotics. ISBN 978-3-540-21986-6.
  • Šolc František, Žalud Luděk. Robotika. FEKT VUT BRNO, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínské inženýrství (14) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní