Předmět: Vybrané kapitoly z elektrotechniky a provozní bezpečnost elektrických zařízení

« Zpět
Název předmětu Vybrané kapitoly z elektrotechniky a provozní bezpečnost elektrických zařízení
Kód předmětu MTI/VRI
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kubín Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Úvod, opakování základních pojmů 2) Rozdělení ochranných přístrojů, pojistky 3) Jističe, relé 4) Chránič, význam chrániče v ochraně lidí při práci na elektrickém zařízení 5) Pozitivní i negativní působení střídavého a stejnosměrného proudu na lidský organizmus 6) Základní ochrana zdravotnických elektrických zařízení 7) Ochrana při poruše na elektrických zdravotnických zařízeních 8) Doplňková ochrana elektrických zdravotnických zařízení 9) Vybrané normy, technické a právní předpisy týkající se provozní bezpečnosti zdravotnických zařízeních 10) Elektrický rozvod ve zdravotnických zařízeních 11) Trojfázové systémy 12) Dimenzování vodičů elektrického rozvodu 13) Elektromagnetická kompatibilita

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je podání teoretických a praktických znalostí o uspořádání, funkci a základních částech elektrických přístrojů používaných v klinické praxi. Studenti získají představu o fungování základních ochranných prvků, jakými jsou pojistky, jističe, relé a chrániče, atd. Hlavní důraz předmětu bude kladen na prohloubení znalostí z bezpečnosti práce zdravotních prostředků a technických zařízeních. Součástí předmětu budou také právní předpisy, technické předpisy a technické normy týkající se provozní bezpečnosti zdravotnických zařízení. Část předmětu se bude rovněž zaměřena na rozvodové soustavy, trojfázové systémy a připojování spotřebičů. Studenti získají také základní znalosti o konstrukci elektrických a elektronických zdravotních přístrojů a elektromagnetické kompatibilitě. Studenti umí definovat základní ochranné prvky. Studenti umí vyjmenovat a popsat pravidla bezpečnosti práce zdravotních prostředků a technických zařízení. Studenti umí popsat rozvodové soustavy
Student získá teoretické a praktické dovednosti v oblasti bezpečnosti práce na elektrickém zařízení jak v běžném tak v lékařském prostředí
Předpoklady
Nejsou žádné podmínky registrace

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet: Aktivní účast na přednáškách, napsání zápočtového testu Složení zkoušky
Doporučená literatura
  • Cipra M., Kříž M. Elektrotechnická kvalifikace. Praha, 2006.
  • Cipra M., Kříž M. Úvod do elektrotechniky. Praha, 2004.
  • Kubín J., Richter A. Bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví. Liberec, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta zdravotnických studií Studijní plán (Verze): Biomedicínské inženýrství (14) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní