Předmět: Základy logického řízení

« Zpět
Název předmětu Základy logického řízení
Kód předmětu MTI/ZLR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hernych Miloš, Ing.
  • Koprnický Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek:</u> Logické řízení - vymezení pojmů (logický systém, signály analogové, číslicové, binární, logické hodnoty, statické a dynamické zobrazení informace, logické proměnné, logické operátory, logické funkce,?). Kombinační logické systémy - pravdivostní tabulka, algebraické úpravy a úspory, minimalizace pomocí K-mapy, kodéry, multiplexory. Sekvenční logické obvody - klopný obvod RS, JK, D. Popis sekvenčních logických obvodů (tabulka, graf, stavový diagram). Realizace logických obvodů - reléová logika - liniové schéma, KOP (kontaktplan), elektronická logika - bloková schémata, programové řešení - PLC. PLC - princip funkce, konstrukční a elektrické provedení, základní přehled trhu. Možnosti programování PLC - pomocí blokových, liniový schémat a KOP, příkazy (AWL) Programování PLC - AWL, firemní vývojové prostředky (s ohledem na řídící systémy, používané při cvičeních). Petriho sítě, víceprocesorové systémy, komunikace v sítích, vizualizace. <u>Náplň cvičení:</u> Programování mikrosystému Siemens LOGO! Seznámení s programovacím prostředím Mosaic pro PLC Tecomat, základní dovednosti. PLC Tecomat - práce se střadačem, logické a aritmetické operace, registry, čítače, časovače. Jednoduché, společně řešené příklady logického řízení s praktickým ověřením v PLC. Samostatně řešené příklady, programování PLC s využitím reálných laboratorních fyzikálních systémů a virtuálních modelů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do problematiky logického řízení. Studenti se seznámí s metodami návrhu systémů pro zpracování logických signálů, přičemž hlavní důraz je kladen na pochopení funkce, programování a obecné zásady nasazení programovatelných logických automatů (PLC) při řízení strojů a technologických procesů.
Student získá základní znalosti o průmyslových řídicích systémech a jejich programování, včetně praktických zkušeností z řízení reálných systémů.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, vypracování semestrální práce, úspěšné absolvování písemných testů v průběhu semestru. Základní znalosti z oblasti diskrétní matematiky - logické funkce, jejich minimalizace, atd.
Doporučená literatura
  • -. Firemní materiály Siemens.
  • -. Firemní materiály Teco.
  • Bayer, J. , Hanzálek, Z., Šusta R. Logické systémy pro řízení. ČVUT, 2000.
  • Bernard, J.M. a kol. Od logických obvodů k mikroprocesorům, IEC 1131-3. IEC 1993. SNTL, Praha, 1988.
  • Martinásková, M., Šmejkal, L. Řízení programovatelnými automaty. ČVÚT Praha, 1998. ISBN 80-01-01766-4.
  • Neumann, Grotsch, Lubkoll, Simon. SPS-Standard: IEC61131. Oldenbourg. ISBN 3-486-27005-2.
  • Zezulka, F. Automatizační prostředky. VUT Brno, 1999. ISBN ISBN-80-214-1482-.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní