Předmět: Bezpečnost a legislativa materiálů

« Zpět
Název předmětu Bezpečnost a legislativa materiálů
Kód předmětu NTI/BLM
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Tománková Hana, Ing. M.Sc.
 • Rysová Miroslava, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do problematiky - Bezpečnost materiálů a legislativa. Základní toxikologie, průmyslová a environmentální toxikologie. 2. Vstup látek do organismu a mechanismy průniku toxických látek. Účinky škodlivin na organismus. 3. Toxokinetika. 4. Hodnocení toxicity. Metody v toxikologii, testy toxicity a biotesty. Legislativa a práce s jedy a ostatními škodlivinami, kontrolované látky a jejich prekurzory. 5. Základní charakteristika rizikových a toxikologických vlastností prvků, anorganických sloučenin a organických sloučenin. 6. Toxikologie životního prostředí. Expoziční a přípustné limity. Hygienické aspekty. 7. Průmyslová toxikologie. Hlavní skupiny průmyslových intoxikací. Přehled rizikových povolání a expozičních rizik. Ochranná a preventivní opatření v průmyslové výrobě. 8. Toxikologie jedů a škodlivin, ekologická havárie, terorismus. 9. Charakterizace nanomateriálů. Nanotoxikologie. 10. Toxicita nanomateriálů: od výroby k nanomedicíně. Nanomateriály v potravinách, vodě, kosmetických produktech a dalších produktech. 11. Výhody nanotechnologií pro životní prostředí. Ekotoxikologie nanomateriálů. 12. Potenciál nanomateriálů v medicíně. Orgánově specifická toxicita nanomateriálů, immunotoxicita a genotoxicita. 13. Nakládání s nanomateriály na pracovišti. 14. Legislativa v ČR, EU, USA.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 12 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je primárně objasnit spojitost (nano)materiálů s živými systémy. Důraz je kladen na bezpečnostní aspekty od procesu vývoje, výroby, užití až po likvidaci (nano)materiálů. Studentům jsou poskytnuty informace z hlediska základních pojmů v toxikologii, průmyslové a environmentální toxikologii. V předmětu jsou studenti dále seznámeni s mechanismy účinků škodlivin a toxických látek na různých úrovních, jsou vysvětleny faktory ovlivňující toxické účinky. Kurz je zakončen seznámením se současnými legislativními předpisy a bezpečností práce.
Student získá základní přehled v problematice toxikologie průmyslové i environmentální. Získá také základní orientaci v aktuálně se vyvíjející legislativě bezpečnosti práce s (nano)materiály. Důraz je kladen především na oblast nanotoxikologie z důvodu obrovského rozmachu nanotechnologií v posledních letech a s tím souvisejícím nárůstem potřeby hodnocení potenciálních rizik nanomateriálů v kontaktu s živým organismem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínkou zápočtu je prezence na přednáškách alespoň ze 70% nebo zpracování samostatné písemné práce. Zkouška je písemná, ve výjimečných případech ústní po vzájemné domluvě.
Doporučená literatura
 • Filipová Z. Rizika nanomateriálů. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.
 • Churáček J., Jeník J. Analytická toxikologie. VŠCHT Pardubice, 1984.
 • Luther W., Axel Zweck A. Safety Aspects of Engineered Nanomaterials. Pan Stanford, 2013.
 • Matrka M., Rusek V. Průmyslová toxikologie: Úvod do obecné a speciální toxikologie. VŠCHT Pardubice, 1998.
 • Prokeš J. Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie.. Praha, Karolinum - Galén, 2005.
 • Tichý M. Toxikologie pro chemiky. Karolinum Praha, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní