Předmět: Měřicí technika 3

« Zpět
Název předmětu Měřicí technika 3
Kód předmětu NTI/MT3
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pustka Martin, doc. Ing. Ph.D.
 • Půlpán Petr, Ing. Ph.D.
 • Klouček Pavel, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní principy a postupy pro měření v technické praxi. 2. Měření pohybů a mechanických vibrací. 3. Strukturálně-dynamická analýza mechanických soustav. 4. Měření sil a momentů. 5. Měření akustických veličin a akustických polí. 6. Mapování zdrojů hluku. Psychoakustická měření. 7. Optické metody měření. 8. Měření na tepelné technice a vzduchotechnice. 9. Měření na mechanických soustavách se servopohony. 10. Měření na rotačních soustavách. 11. Měření pro matematické modely. 12. Návrh SW pro měření. Konstrukce speciálních měřicích zařízení. 13. Dlouhodobé měření a zkoušení, sledování chodu strojů a zařízení. 14. Případové studie měření z technické praxe. Cvičení: Na cvičeních budou prezentována témata přednášek pomocí praktických ukázek a samostatných úloh.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 34 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsah předmětu navazuje na předměty Měřicí technika 1 a 2. Seznamuje studenty s pokročilými metodami a prostředky pro elektrická měření fyzikálních veličin a fyzikálních polí. Náplň je zaměřena na měřicí úlohy s vysokou dynamikou a přesností, mnohokanálová synchronní měření a netradiční způsoby měření a zpracování technických signálů. Na cvičeních jsou prezentovány praktické příklady měření vycházející z úloh řešených v technické praxi. Při výuce je využita moderní měřicí technika a speciální laboratorní prostory.
Student se seznámí s pokročilými metodami a moderními technologiemi pro elektrická měření fyzikálních veličin a fyzikálních polí používanými v technické praxi.
Předpoklady
Znalosti z matematiky, fyziky, mechaniky, elektrotechniky, elektroniky a předmětů Měřicí technika 1 a 2.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů z měření u všech úloh, získání zápočtu a zkoušky.
Doporučená literatura
 • Internetové stránky renomovaných výrobců měřící techniky.
 • Miláček, S. Měření a vyhodnocování mechanických veličin. ČVUT, Praha, 2001. ISBN 80-01-02417-2.
 • Tůma, J. Zpracování signálů z mechanických systémů užitím FFT. Praha, ST, 1999. ISBN 80-901936-1-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní