Předmět: Řízení databází

» Seznam fakult » FM » MTI
Název předmětu Řízení databází
Kód předmětu MTI/RDB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Tyl Pavel, Ing.
 • Špánek Roman, Ing. Ph.D.
 • Vitvarová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek: </u> Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data, databázové modely a síťové a hierarchické, relační a objektové systémy . E-R modelování. Základní konstrukty, integritní omezení. Konceptuální datové schéma.Funkční závislosti, normální formy relací, hledání minimálního pokrytí funkčních závislostí Návrh relačního schématu, dekompozice univerzální relace, syntéza dle Bernsteina, bez ztrátovost dekompozice, pokrytí původních FZ. Transformace konceptuálního datového modelu do relačního databáze. Funkční analýza a návrh datových struktur. Komponentní technologie, objektové modelování, použití EA prostředků. Základní pojmy, modely distribuovaných systémů, obecné vlastnosti. Návrh a programování aplikací typu klient / server, prostředky pro realizaci klientské části DB-aplikací. Hostitelské databázové jazyky a jazyky 4GL. Jazyk SQL, definice a manipulace dat v SQL. Dotazy a jejich optimalizace, vliv kvantitativních charakteristik databáze na optimalizaci dotazu. Principy programování serverové strany databázových aplikací. Komunikace mezi procesy, volání vzdálených podprogramů, triggry.Transakce, jejich realizace, zajištění konzistentnosti, distribuované transakce. Zobecněné transakční zpracování, dvoufázový potvrzovací protokol. Spolehlivé protokoly pro vysílání (broadcast). Chyby v distribuovaných systémech, spolehlivost. Distribuované algoritmy, synchronizace, uvíznutí (deadlock). Bezpečnost a ověřování uživatelů, ověřovací servery. Příklady distribuovaných systémů. <u>Náplň cvičení:</u> Zadání semestrálního projektu a použití RKS CASE a EA pro datovou a funkční analýzu. Generování skriptu pro implementaci databáze z projektu. Hodnocení návrhu. Porovnání strukturovaného a objektového přístupu. Programování klientské strany databázových aplikací. Návrh aplikačního rozhraní, použití základních databázových funkcí - zobrazení databázových dat, vyhledávání, setřídění, rozsahy, filtry, záložky, reporty, grafy, aktualizace, cachované aktualizace, a další. Dotazy a použití SQL v klientské části aplikace, speciální důraz na SELECT. Programování serverové strany - administrace databáze, definice grantů, rolí, stored procedure, triggerů, transakcí. Vyhodnocení semestrálního projektu je součástí zkoušky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pracovní činnosti (dílny)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět klade důraz na datovou a funkční analýzu informačních systémů. K modelování dat používá CASE systémy a to jak strukturované tak objektové. Pro programování, zejména serverové strany DBS, používá programovací jazyk SQL a jeho serverové rozšíření. Diskutované budou postupy zabezpečení dat v databázových systémech metodou grantů, rolí a transakcí, administrace databáze a další aktuální problémy tvorby a návrhu DBS.
Student si prohloubí znalost databázových systémů, zejména v problémech spojených se systémem řízení databází a programování serverové strany DBS.
Předpoklady
Základní znalosti databázových systémů. Znalost objektového programovacího jazyka (např. Java, C#).

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška

Vypracovat projekt databázového IS na téma zadané individuálně v první třetině semestru. Řešení musí obsahovat datovou a funkční analýzu, implementační model, který řeší vybrané části zadání. Ke získání zkoušky kromě úspěšného obhájení projektu musí student v testu prokázat přiměřené znalosti z teorie databázových systémů. Předpokládá se znalost algoritmizace v některém vyšším programovacím jazyce.
Doporučená literatura
 • Šešera L. a kol. Datové modelování v příkladech. Grada.
 • Doucek P. Řízení projektů informačních systémů. Professional Publishing, 2004.
 • Forrest Houlette. SQL - příručka programátora. SoftPress, 2000.
 • Kraval I. Objektové modelování pomocí UML v praxi, e-kniha, možnost získat na <a href="http://www.objects.cz/">http://www.objects.cz/</a>. 2005.
 • Pokorný J. Databázová abeceda. Science, 1998.
 • Pokorný J. Počítačové databáze, Výběr informací z organizační a výpočetní techniky. KS Praha, 1991.
 • Šimůnek P. SQL - kompletní kapesní průvodce. Grada, 1999.
 • Ullman L. PHP pokročilé programování pro WWW. SoftPress, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Automatické řízení a inženýrská informatika (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní