Předmět: Psaný projev III: Akademické psaní

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Psaný projev III: Akademické psaní
Kód předmětu KAJ/PP3BE
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Haupt Jaromír, Mgr. PhD.
Obsah předmětu
1. Academic writing: an overview. Major text types of academic writing. Reliability, validity, verifiability, ethics. 2. Academic style. Passive verbs, impersonal pronouns, cautious language. Technical terms and correct usage of abbreviations, surnames, auxiliaries. 3. Narrowing down the research topic. Finding the right thesis statement. 4. The definitions of an academic source. Search engines, journal databases, e-text collections. 5. Paraphrasing academic sources: reporting phrases, isolating the main ideas in the source text. 6. Summarizing academic sources: restructuring sentences, synonyms and related words. 7. Comparing academic sources: differences and similarities in argumentation and conclusions. 8. Combining academic sources: differences and similarities in methods, topic and data. 9. Combining academic sources and connecting it to thesis statement: sources supporting, contradicting and adding to the thesis statement. 10. Definition and classification: category words, examples, synonyms, antonyms. 11. The structure of an academic text: paragraph structure, the classic tripartite essay, chapters and subchapters. 12. Writing a conclusion: summary of the main text, limitations, suggestions for further research. 13. Visual aids: interpreting and creating figures, charts, tables, diagrams and graphs. 14. Abstract, grant application, cover letter: summarizing and presenting research results. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 10 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Cvičení, E-learning, Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na akademický styl vyjadřování a na základy aplikovaného výzkumu. Studenti se seznámí se zásadami tvorby odborné práce a osvojí si posloupnost jednotlivých kroků výzkumu zaměřených především na výběr tématu, identifikaci problému a formulaci výzkumných otázek, vyhledání dostupných informací, volbu metod empirického výzkumu a způsob selekce a interpretace výsledků. Cílem předmětu je dále vybavit studenty dovednostmi čtení odborné literatury, které jim umožní porozumět, analyzovat a kriticky zhodnotit různé zdroje. Studenti budou schopni samostatně připravit, realizovat a zpracovat vlastní projekt empirického šetření. Předmět slouží také jako příprava k sepsání bakalářské práce.
Studenti budou schopni napsat logicky strukturovanou, relevantně podpořenou a stylisticky správnou odbornou stať. Dále se naučí kriticky vybrat a vyhodnotit akademické zdroje a používat vědecké plnotextové a bibliografické databáze.
Předpoklady
Znalost angličtiny na úrovni B2, splnění aspoň jednoho z předchozích kurzů psaní
KAJ/PP1BE
----- nebo -----
KAJ/PP2BE

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Test

Aktivní účast na seminářech, seminární práce. Průběžné vypracování a odevzdávání domácích úkolů.
Doporučená literatura
  • Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students. New York: Routledge, 2018.
  • Bell, Judith. Doing Your Research Project: A Guide for First-time Researchers in Education and Social Science. Maidenhead, MA: McGraw-Hill Education, 2014.
  • Hartmann, Pamela, Laurie Blass, and Kristin Sherman. Quest 3: Reading and Writing. New York: McGraw-Hill, 2007.
  • Zemach, Dorothy E., and Lisa A Rumisek. Academic Writing. From Paragraph to Essay. Oxford: Macmillan, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr