Předmět: Fyzická geografie 1

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Fyzická geografie 1
Kód předmětu KGE/FG1A
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
  • Vitvar Tomáš, RNDr. Ph.D.
  • Kocum Jan, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Úvod do studia: objekt studia, krajinná sféra a její složení z geosfér, vymezení a prostorová diferenciace krajinné sféry. 2) Planeta Země: vznik, poloha a oběh okolo Slunce, geografická síť a projekce map, rozložení času na Zemi, rozložení pevnin a oceánů. 3) Litosféra - geologie: horniny a jejich cyklus, desková tektonika a geologická stavba území, prostorové rozložení geologických jednotek. 4) Energetická bilance Země: příjem a výdej energie, vnitřní a vnější zdroje energie, globální energetické změny a jejich příčiny. 5) Atmosféra - podnebí a klimatologie: globální cirkulace vzduchu a mořských proudů, rozložení podnebných pásem, prostorové a časové rozložení klimatických veličin, změny klimatu. 6) Atmosféra počasí a meteorologie: regionální a lokální pohyb vzdušných hmot, vznik meteorologických jevů, prostorové a časové rozložení a metody měření meteorologických prvků. 7) Hydrosféra- hydrologické procesy: odtok, doplňování podzemní vody a vypařování, hydrologické extrémy (povodně a sucho), hydrologické metody, současné globální a regionální problémy a výzvy související s vodou 8) Hydrosféra voda a hydrografie: koloběh a bilance vody, povodí a říční síť, prostorové rozložení a interakce povrchových a podzemních vod (řeky a jezera, ledovce, moře a oceány, zásoby podzemní vody). 9) Litosféra reliéf a geomorfologie: procesy, typy a formy reliéfu vytvořené ledovcem, řekou, mořem, větrem, zvětráváním, sedimentací, erozí a vulkanickou činností, prostorové rozložení geomorfologických jednotek, metody studia reliéfu, změny reliéfu a jejich ohrožení krajiny. 10) Biosféra - biogeografie: cyklus uhlíku a dusíku, biodiverzita, terestrické a vodní ekosystémy, metody studia a jejich prostorové rozložení. 11) Čas ve fyzické geografii: paleogeografie, stáří a vývoj ekosystémů, ekologická sukcese, evoluce, metody datování přírodních procesů v krajině. 12) Pedosféra -pedogeografie: vznik, složení, třídění a prostorové rozložení půd, metody studia půd a hlavní faktory ohrožující půdu. 13) Přírodní zdroje: využití jednotlivých složek krajinné sféry jako přírodních zdrojů, prostorové rozložení přírodních zdrojů, současné hlavní problémy a výzvy. 14) shrnutí, otázky a odpovědi

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
Výstupy z učení
Obecná fyzická geografie se zabývá všemi přírodními složkami geografického prostředí, jejími vzájemnými vztahy a zákonitostmi jednotlivých procesů. Fyzickogeografická sféra je probírána v horizontálním i vertikálním členění.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: účast na cvičeních, vypracování průběžných úkolů v požadované kvalitě, absolvování alespoň jednoho zápočtového testu na minimálně 80% Zkouška: kombinovaná: - písemná část minimálně 21 bodů ze 30, ústní zkouška
Doporučená literatura
  • HORNÍK, S. Základy fyzické geografie.. 1982.
  • NETOPIL, R. , Fyzická geografie I.. 1984.
  • PAUK F., HABĚTÍN V. Geologie pro zeměpisce. 1979.
  • PLUMMER, Ch. Physical Geology.. 1993.
  • STRAHLER, A. H. Introducing Physical Geography. 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní