Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Geografie (B1301)
Studijní obor / Specializace Aplikovaná geografie (1301R022/0 - 19)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Připravit studenta pro vzdělávací (učitelské), ale i aplikované využití moderních geografických znalostí, metod a dovedností.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent studijního oboru bude připraven pro působení a profesionální uplatnění na pracovištích veřejné správy (státní správy a samosprávy), ale i v neziskovém a podnikatelském sektoru. Příklad zaměstnavatelů: * krajské úřady: odbory územního plánování, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, životního prostředí a venkova, informatiky * magistráty, obecní úřady: odbory územního plánování, oddělení pověřené agendou územně analytických podkladů * správy velkoplošných chráněných území přírody: správa GIS, mapování, územní limity * agentury regionálního rozvoje * nevládní organizace zabývající se regionálním rozvojem, podporou místních iniciativ, místní akční skupiny * architektonické kanceláře zabývající se územním plánováním a regionálním rozvojem * veřejnoprávní i soukromé subjekty zabývající se sběrem, digitalizací, správou a vizualizací geografických dat Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu (např. na UK v Praze a MU v Brně v geo
Garant oboru / specializace Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KGE/FG1A Fyzická geografie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KGE/KMG Kvantitativní metody v geografii Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KGE/KATA Kartografie a topografie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KGE/HG1A Humánní geografie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KGE/USG Úvod do studia geografie a planety Země Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KFL/SOK Sociální komunikace Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KGE/PLG Planetární geografie Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KGE/TPK Terénní praktikum Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KGE/FG2 Fyzická geografie 2 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KGE/HG2 Humánní geografie 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KGE/LENE Liberecko a Euroregion Nisa Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KFY/FPV Fyzika pro přírodní vědy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KGE/PAT Práce s anglickým textem Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KGE/FGR Fyzickogeografická regionalizace Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KGE/GMS Geografické myšlení a projekty Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KGE/HG3 Humánní geografie 3 Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KGE/FG3 Fyzická geografie 3 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KGE/AG1 Aplikovaná geografie 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KGE/HKG Humanistická a kulturní geografie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KGD/GFG GIS ve fyzické geografii Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KGE/ZRGA Základy regionální geografie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KGE/TGP Terénní geografický projekt Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KGE/PRP Přeshraniční spolupráce a regionální politika EU Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KGE/GCR Geografie cestovního ruchu a rekreace Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KGE/TKA Tematická kartografie Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KGE/AG2 Aplikovaná geografie 2 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KGD/GHG GIS v humánní geografii Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KGE/VFG Vybrané kapitoly z fyzické geografie Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KGE/POR Přírodní ohrožení a rizika Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní KGE/PHG Praktická humánní geografie Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KGE/RGC Regionální geografie České republiky Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KGE/OPR Odborná praxe Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KGE/KEK Krajinná ekologie Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní KGE/UZP Územní plánování Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní KGE/AG3 Aplikovaná geografie 3 Čeština 3  
A Povinný 3 Letní KGE/RGR Regionální rozvoj Čeština 6  
B Povinně volitelný 3 Letní KGE/URE Urbánní ekologie Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KGE/AG4 Aplikovaná geografie 4 Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní KGE/MST Místo Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní KGE/PG Politická geografie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - - DFP/BP1E Bakalářská práce Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - - DFP/BP2E Bakalářská práce Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KRO/FJ1LS Francouzský jazyk - vyšší úroveň Francouzština 3  
B Povinně volitelný - - KRO/FJ1ZS Francouzský jazyk - vyšší úroveň Francouzština 2  
C Volitelný - - KFL/VPK Vedení pracovních kolektivů Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CNA Nadaní žáci Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/CIS-E Cryptography and Information Security Čeština 5  
C Volitelný - - KFL/POD Péče o duši jako úkol filosofie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CKI Krizová intervence Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/SMDM Semináře z matematiky a didaktiky matematiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KHI/RDL-E Regionální dějiny Liberecka Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/FCV-E Functions of Complex Variable Čeština 5  
C Volitelný - - KTV/MPF Moderní pohybové formy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/FCP Filosofická východiska problému člověk a příroda Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/TES Teorie subjektivity Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CER Ergoterapie a kompenzační pomůcky Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KPV/HHR-E Historical Heritage of our Region through Expressive Experience Čeština 5  
C Volitelný - - KSS/CMI Metodika vyhledávání a získávání informací Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KGE/CGA-E Czech Republic Geographical Aspects Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/AME-E Applications of Mathematics in Economics Čeština 5  
C Volitelný - - KFL/TIN Teorie interpretace Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KPP/VGT-E Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt für Erasmusstudenten Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KPV/LGD-E Language games developing foreigners languague skills Angličtina 5  
C Volitelný - - KSS/CNM Národnostní minority Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KGD/MUPN Multimédia ve školních projektech Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/ZNN Nové trendy v sociální práci Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KTV/KOP Kondiční programy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/HES Úvod do současné hermeneutiky Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/NOE Noetika Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KNJ/NJ1ZS Německý jazyk - vyšší uroveň Čeština Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/UHP Úvod do historické poetiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMA/MVS2 Metodika výuky šachu 2 Čeština 2  
C Volitelný - Zimní KPP/PGR Personal growth Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KNJ/PN1-B Německý jazyk pro historiky 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMA/TEX Úvod do LaTeXu Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMA/ZDH Základy deskových her Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VC1 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VDD Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VS1 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KAJ/KOL Korpusová lingvistika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/CVS Civilizační výzvy 21. století Čeština 3  
C Volitelný - Zimní KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/PPO První pomoc Čeština 2  
C Volitelný - Zimní KHI/MO1 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/SLS-E Selected Issues of Sociology and Cultural Anthropology Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/NEH Netradiční hry Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/KSA Kurz skialpinismu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/ZKU Zimní kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VZ1 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VN1 Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/KSB Kurs snowboardingu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KCH/HIC Historie chemie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/POH-E Philosophy of Humanities Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/MC1 Vybrané kap. z moderních dějin českých 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/SVZ Sociologie vzdělávání Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KPV/RETE Rétorika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KNJ/NJ1LS Německý jazyk - vyšší úroveň Čeština Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/PNO Poetiky novověku Čeština 2  
C Volitelný - Letní KTV/FLO Florbal Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/DKL Dějiny kultury Čeština 3  
C Volitelný - Letní KCH/CHI Chemická informatika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/DOKF Dokumentární film ve výuce Čeština 2  
C Volitelný - Letní KTV/KVS Kurz vodních sportů Čeština 2  
C Volitelný - Letní KFL/MFV Mytologie, filosofie, věda Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VC2 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/MC2 Vybrané kap. z moderních dějin českých 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/KCT Kurz cykloturistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/VHT Kurz vysokohorské turistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/HEX1 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KNJ/PN2-B Německý jazyk pro historiky 2 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VZ2 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KPV/DLS-E Development Language skills by the czech songs Čeština 5  
C Volitelný - Letní KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KAJ/AZV Anglická žurnalistika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VS2 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KIN/GUR Grafická uživatelská rozhraní Čeština 2  
C Volitelný - Letní KMA/IKM Informace podniku a krizový management Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/MAS Sportovní masáž Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/VOK Vodácký kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KBE/VYZ Výživa člověka Čeština 2  
C Volitelný - Letní KMA/DEH Deskové hry Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/MO2 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VN2 Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KCH/CCH Člověk a chemie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/LKU Letní kurs Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/HEX2 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KPV/ZEK Základy ekologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/ESAE Estetika Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KMA/MVS1 Metodika výuky šachu 1 Čeština 2  
C Volitelný - Letní KFL/DKR Dějiny křesťanství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/HEX3 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KGD/IHV Informatika v hudební tvorbě a výchově Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům