Předmět: Fyzická geografie 2

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Fyzická geografie 2
Kód předmětu KGE/FG2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
 • Kohoutek Jan, RNDr.
 • Kocum Jan, RNDr. Ph.D.
 • Vitvar Tomáš, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Fyzická geografie a její význam v rámci geovědních disciplín. Aktuálnost řešených témat. 2. Geomorfologie - základy geomorfologického mapování, morfometrická analýza reliéfu, metody studia změn reliéfu a geomorfologického ohrožení. 3. Biogeografie a krajinná ekologie - charakteristika krajinných složek, využití datových zdrojů, kvantifikace makrostruktury a mikrostruktury krajiny. 4. Pedogeografie - pedologické mapování, analýza pedologických dat (půdní znaky a půdní vlastnosti), ohrožení půdního fondu. 5. Meteorologie - analýza povětrnostní situace, metody měření meteorologických jevů, meteorologické extrémy. 6. Klimatologie - klimatologická charakteristika území, podnebí a jeho charakteristiky, klimatické změny. 7. Hydrologie a limnologie 1 - hydrografická charakteristika povodí, metody limnologického výzkumu, monitoring jakosti povrchových vod. 8. Hydrologie a limnologie 2 - metody měření průtoků, analýza hydrologických a limnologických dat. 9. Hydrologické extrémy - povodně a sucho.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí praktické znalosti a dovednosti v rámci fyzické geografie a plynule navazuje na předmět Fyzická geografie 1. Jeho cílem je uvést získané teoretické poznatky do praktických souvislostí a doplnit je o základní kapitoly metodické vč. získávání primárních dat, jejich zpracování a interpretace výsledků. Aplikační rozměr tohoto předmětu je podpořen terénními exkurzemi a realizací vybraných případových studií.

Předpoklady
nespecifikováno
KGE/FG1A

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, vypracování a včasné odevzdání zadaných úkolů v požadované kvalitě
Doporučená literatura
 • Bednář, J. Meteorologie. Portál. Praha, 2003.
 • Bezvodová B., Demek, J., Zeman, A. Metody geologického a geomorfologického výzkumu. SPN. Praha, 1985.
 • Cook, E.R., Kariukstis, L.A. Methods of Dendrochronology. Applications in the environmental sciences.. Kluwer. Dordrecht, 1990.
 • Čapek, R., Kudrnovská, O. Kartometrie. SPN. Praha, 1982.
 • Daňhelka, J., Krejčí, J., Šálek, M., Šercl, P., Zezulák, J. Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR. ČZÚ. Praha, 2003.
 • Dub, O. Hydrológia, hydrografia, hydrometria. SVTL. Bratislava, 1957.
 • Goudie, A. a kol. Geomorphological techniques. Cambridge University Press. London, 1990.
 • Kemel, M. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. ČVUT. Praha, 2000.
 • Kern, K. Grundlagen naturnaher Gewässergestaltung. Geomorfphologische Entwicklung von Fließgewässern. Springer. Berlin, 1994.
 • Kříž, V. et al. Hydrometrie. SPN. Praha, 1988.
 • Kunský, J., Louček, D., Sládek, J. Praktikum fyzického zeměpisu. ČSAV. Praha, 1959.
 • Leopold, L.,B. Water, Rivers and Creeks. University Science Books. Sausalito, 1997.
 • Lipský, Z. Sledování změn v kulturní krajině. Lesnická práce. Praha, 1999.
 • Maidment, D.R. Handbook of hydrology. McGraw Hill. New York, 1992.
 • Maidment, D.R. Hydrologic and hydraulic modeling support with geographic information systems. ESRI. Redlands, 2000.
 • Nosek, M. Metody v klimatologii. Academia. Praha, 1972.
 • Pitter, P. Hydrochemie. VŠCHT. Praha, 2002.
 • Synáčková, M. Kvalita vod. ČVUT. Praha, 1996.
 • Tomášek, M. Půdy České republiky. ČGÚ. Praha, 2000.
 • Valla, M. et al. Pedologické praktikum. ČVUT. Praha, 2004.
 • Voženílek, V. a kol. Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. Univerzita Palackého. Olomouc, 2001.
 • Vysoudil, M. Meteorologie a klimatologie pro geografy. Univerzita Palackého. Olomouc, 1997.
 • Wetzel, R. G. Limnology. Lake and River Ecosystems. Academic Press. San Diego, 2001.
 • Wong, W.S., Lee, J. Statistical analysis of geographic information with ArcView GIS and ArcGIS. Wiley. Hoboken, 2005.
 • Židek, D., Lipina, P. Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. ČHMÚ. Ostrava, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní