Předmět: Fyzickogeografická regionalizace

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Fyzickogeografická regionalizace
Kód předmětu KGE/FGR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vitvar Tomáš, RNDr. Ph.D.
 • Kocum Jan, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Fyzická geografie a fyzicko-geografická regionalizace (FGR) 2. Prostorové dimenze fyzicko-geografické sféry: topy, chory/regiony, globiony 3. Koncept fyzicko-geografického celku/komplexu: vlastnosti, struktura, procesy 4. Dílčí FGR - geomorfologická, klimatická, hydrologická, půdní, biotická 5. Základní regionalizační operace: klasifikace, členění, taxonomické jednotky 6. FGR České republiky - reliéf, půdy, vodstvo, biota, FG celky - přírodní krajiny 7. FGR Evropy - reliéf, půdy, vodstvo, biota, FG celky - přírodní krajiny 8. FGR Asie - reliéf, půdy, vodstvo, biota, FG celky - přírodní krajiny 9. FGR Afriky, Austrálie - reliéf, půdy, vodstvo, biota, FG celky - přírodní krajiny 10. FGR Severní a Jižní Ameriky - reliéf, půdy, vodstvo, biota, FG celky - přírodní krajiny 11. FGR polárních vrchlíků 12. FGR oceánů 13. Fyzicko-geografická syntéza Země: globiny, chory

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Cvičení
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 7 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 5 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními prvky fyzicko-geografické regionalizace v obecném pojetí, a to jednak v České republice, a jednak v jednotlivých regionech světa.
Studenti se naučí vymezit mechanismy látkově-energetických toků v synergii jednotlivých přírodních složek, analyzovat různé typy fyzicko-geografických regionů a rozpoznat elementární prostorové jednotky přírodních krajin/regionů Země a jejich hierarchii.
Předpoklady
Základní znalosti z fyzické geografie (Strahler + Strahler, Christpherson)

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: aktivní účast na přednášce i cvičení - osvojení si práce s atlasy a tematickými fyzicko-geografickými mapami, práce s GIS (grafické práce), testování fyzicko-geografické regionalizace, srovnávací průzkum učebnic a kartografických děl
Doporučená literatura
 • FEDINA, A. J. Fizikogeografičeskoje rajonirovanije. Moskva, 1981.
 • KONDRACKI, J. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej.. Warszawa, 1976.
 • Kotljakov V.M. Resources and Environment. Vienna, 1998.
 • KUNSKÝ, J. Fyzický zeměpis Československa. Praha, 1968.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní