Předmět: Úvod do studia geografie a planety Země

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Úvod do studia geografie a planety Země
Kód předmětu KGE/USG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Nižnanský Branislav, doc. RNDr. CSc.
  • Bendl Tomáš, Mgr.
Obsah předmětu
1. Adaptace na studium geografie formou cvičení, testů, a geografických her. Rozvíjení geografické gramotnosti univerzitního studenta (četba, psaní, grafika, výpočetní technika, mapa v terénu, mapa jako zdroj geografické informace). Geografie v médiích, internetová geografie a kartografie, geografické informační systémy. Psaní referátů, příprava prezentací, způsob citací, plagiarismus jako neetické chování. 2. Zemský povrch a jeho zobrazováni a krajinná sféra Země jako otevřený systém. Exoterestrické prvky a jevy okolí krajinné sféry. Terestrické prvky a jevy okolí krajinné sféry. Složitost systému okolí krajinné sféry v interakci se složitostí systému krajinné sféry Země. Důsledky interakcí prvků a jevů okolí krajinné sféry s prvky a jevy krajinné sféry Země (diferenciace tepelného toku, orientace v prostoru a času, důsledky na dění ve složkách fyzickogeografické sféry a ve složkách antroposféry, souvislost popsaných interakcí s globálními problémy a hledáním trvalé udržitelnosti života. 3. Vymezení geografie jako vědní discipliny a její sociální konstrukce v české společnosti. Výuka geografie na základních, středních a vysokých školách. Česká univerzitní geografie, katedry a ústavy, přední geografové. Pracoviště, na nichž působí profesionální geografové, srovnání se zahraničím. Česká geografická společnost, česká vědecká geografická periodika. Významné zahraniční geografické školy, geografie v sousedních zemích. Vědecké knihovny v Liberci, jejich režim, studium v knihovnách, význam cizího jazyka pro studium zahraniční literatury.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Standardizace vstupních znalostí z geografie na báze geografické kognitivní konstrukce: Pojmová báze geografie, diagnostický a vstupní test. Mentální mapa, cvičení s mapou ČR, Evropy a světa, propojení s pojmovou bází kartografie. Percepce krajiny, mapování a informační objekty o krajině a jejich geografických atributech. Seznámení se s geografickou populární, odbornou a didaktickou literaturou a s geografií jako oblastí znalostí a dovedností.
studenti rozumí a umí hodnotit témata probraná v předmětu
Předpoklady
zvládnutí gymnaziálního zeměpisu

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zpracování zadané semestrální práce, úspěšné absolvování diagnostického a vstupního testu. Zkouška: není předepsána
Doporučená literatura
  • BRÁZDIL, R. Úvod do studia planety Země. Praha, 1988.
  • Čief, R., NIŽNANSKÝ, B. Geografia ? začínáme aktívne. Ružomberok, 2016.
  • NIŽNANSKÝ, B., NIŽNANSKÁ, K. Planetárna geografia. Ružomberok, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní