Předmět: Vybrané kapitoly z fyzické geografie

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Vybrané kapitoly z fyzické geografie
Kód předmětu KGE/VFG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vitvar Tomáš, RNDr. Ph.D.
  • Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Blok: Vědy o Zemi a. Geologie, mineralogie, paleontologie, petrologie, geomorfologie, pedogeografie b. Geomorfologie - její postavení v rámci geografických věd c. Vzájemné vztahy a vazby mezi těmito vědami 2. Blok: Geologie a. Stavba a vlastnosti Země b. Endogenní geologické procesy (zemětřesení, vulkanická činnost) c. Geologické struktury 3. Blok: Mineralogie a petrografie a. Vznik hornin a minerálů b. Mineralogický a petrografický systém 4. Blok: Geologický vývoj Země a paleontologie a. Chronologický přehled vývoj života na Zemi b. Vybrané poznatky z paleontologie 5. Blok: Geomorfologie a. Úvod do geomorfologie - Co je to geomorfologie a čemu se věnuje - Rozdělení geomorfologie (strukturní, klimatická, dynamická geomorfologie b. Základy klasifikace reliéfu - Pojem georeliéf - Plochy, lomy spádu, tvary reliéfu, typy reliéfu, vyšší celky reliéfu c. Strukturní geomorfologie pevnin - Endogenní pochody - Faktory ovlivňující reliéf: litologie, úložné poměry, homogenita/heterogenita - pohyby zemské kůry (orogeneze, epeirogenetické pohyby, vulkanismus, zemětřesení) - Typy strukturního reliéfu - Vulkanický reliéf d. Strukturní a dynamická geomorfologie oceánů e. Zvětrávací procesy (fyz. a chem. zvětrávání, zvětralinové pláště) f. Svahové pochody a vývoj svahů - Gravitační, fluviální, kryogenní svahové pochody - Základní způsoby vývoje svahů, svahové sedimenty, svahové pohyby g. Exogenní procesy - Fluviální procesy a tvary - Eolické procesy a tvary - Kryogenní procesy a tvary - Glaciální procesy a tvary 6. Blok: Pedologie, pedogeografie a. Faktory vzniku půd, půdotvorné procesy b. Klasifikace a rozšíření půd 7. Blok: Člověk a vědy o Zemi a. Environmentální geologie b. Antropogenní pochody a jimi podmíněné geomorfologické pochody c. Geohazardy (zemětřesení, vulkanismus, sesuvy, eroze půdy?) d. Ochrana neživé přírody, dědictví neživé přírody a jeho význam

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje povinné Základy fyzické geografie, podrobněji se zabývá vědami o Zemi, pozornost je věnována zejména geologii a geomorfologii, dále potom pedologii, petrografii, mineralogii a paleontologii. Diskutováno je i praktické využití věd o Zemi (např. v ochraně neživé přírody a územním plánování, při řešení přírodních hazardů a rizik, při geologických průzkumech a těžbě nerostných surovin).
Hlubší znalosti z oblasti věd o Zemi Pochopení významu věd o Zemi Schopnost postihnout vztahy mezi vědami o Zemi
Předpoklady
absolvování předmětu Základy fyzické geografie nebo maturita ze zeměpisu (předmět může být nabízen i studentům prvních ročníků)

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Studenti pochopí postavení věd o Zemi v rámci přírodních věd i v jejich význam pro geografii, dále se seznámí se základy geologie, geomorfologie a dalších věd o Zemi a budou schopni ocenit jejich význam zejména v environmentální problematice.
Doporučená literatura
  • Demek J. Obecná geomorfologie. Praha, 1987.
  • Horník S et al. Fyzická geografie II. . Praha, 1986.
  • Christopherson RW . Geosystems. 2006.
  • Pauk F, Habětín V . Geologie pro zeměpisce. Praha, 1979.
  • Strahler A . Introducing Physical geography. . 2011.
  • Tarbuck EJ, Lutgens FK . An introduction to physical geology. 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (20) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní