Předmět: Matematika anglicky

» Seznam fakult » FP » KMA
Název předmětu Matematika anglicky
Kód předmětu KMA/MEN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky 1x za 2 roky
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Knobloch Roman, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do terminologie. Psaní a čtení matematických výrazů. 2. Algebraické výrazy. 3. Rovnice, nerovnice. 4. Vektory, matice, determinanty. 5. Polynomy. 6. Funkce. 7. Grafy funkcí. 8. Limity. 9. Derivace. 10. Integrály. 11. Posloupnosti, řady. 12. Planimetrie. 13. Stereometrie. 14. Rezerva. Cvičení: Hodnotí se aktivní účast na cvičeních, vypracování dvou samostatných prací v angličtině.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Naučit se studovat ze zahraniční odborné literatury, získat schopnost vyložit látku v cizím jazyce. Vyučovacím jazykem je angličtina.
Matematická terminologie v angličtině, práce s anglickým odborným textem.
Předpoklady
Anglický jazyk na úrovni SŠ.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na cvičeních, 2 kontrolní testy, 2 semestrové práce. Anglický jazyk v rozsahu gymnázia.
Doporučená literatura
  • Bittnerová, D. Pre-calculus. SEG, Liberec 1996..
  • Bittnerová, D. System of Differential Equations & Numerical Methods..
  • Boyce, W. E., DIPRAMA, R. C. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. New York 1996, John Wiley & Sons, Inc..
  • Černý, I., Rokyta, M. Differential and Integral Calculus of One Real Variable. Karolinum, Praha 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní