Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Vychovatelství (B7505)
Studijní obor / Specializace Pedagogika volného času (7505R004/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Absolvent je připraven po stránce pedagogické, psychologické a metodické pracovat s mládeží v rámci volnočasových aktivit.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Pedagog volného času
Garant oboru / specializace Kasperová Dana, doc. PhDr. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFL/FAE Filosofie a etika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTV/HVC Hry volného času Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KGD/ZED Zpracování elektronických dokumentů Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KPV/BIO Biologie dítěte Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KFL/VPI Vybrané problémy soudobé společnosti 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/TRS Teorie rekreačního sportu Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KPP/OUT Outdoorová pedagogika Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KPV/VTM Výtvarné techniky a materiály Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KPP/PSSE Práce se skupinami Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KPP/SPE Sociální psychologie a psychologie osobnosti Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KTV/PLO Plavání pro PVČ Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPP/PX1E Praxe 1 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPP/AND Andragogika Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPP/MBP Metodologie bakalářské práce Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPP/PRO Prožitková pedagogika Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPV/VHR Výtvarná hra a tvořivost pro PVČ Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPV/PSEE Poslechový seminář Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPP/ENVIE Environmentální výchova Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KPP/MAM Management a marketing Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KPP/DRAE Základy dramatické výchovy Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KPP/PA1E Právní rámec pedagogiky volného času 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KPP/P21 Praxe 2/1 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KPP/FUN Fundraising neziskových organizací Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KTV/PPO První pomoc Čeština 2  
A Povinný 3 Letní KPP/PA2 Právní rámec pedagogiky volného času 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KPP/MSH Moderní společenské hry Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KPP/P22 Praxe 2/2 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - - DFP/BP2E Bakalářská práce Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - - DFP/BP1E Bakalářská práce Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/DDIE Divadelní dílna Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/SEV Sexuální výchova Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/SOC Sociální komunikace Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/MPF Moderní pohybové formy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/HOR Sportovní horolezectví Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/WAP Waldorfská pedagogika Čeština 2  
B Povinně volitelný - - KPP/VDO Výchova demokratického občana Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/KOP Kondiční programy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KRO/FJ1LS Francouzský jazyk - vyšší úroveň Francouzština 3  
B Povinně volitelný - - KPP/DOP Dopravní výchova Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPV/KKEME Kurs keramiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/JOG Jóga Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/DHIE Dramatické hry a improvizace Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KRO/FJ1ZS Francouzský jazyk - vyšší úroveň Francouzština 2  
B Povinně volitelný - - KRO/FJ2ZS Francouzský jazyk - nižší úroveň Čeština 2  
B Povinně volitelný - - KPV/HHNE Zobcová flétna Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/VME výchova v evropských a globálních souvislostech Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/PSORE Psychologické otázky rodiny Čeština 2  
B Povinně volitelný - - KRO/FJ2LS Francouzský jazyk - nižší úroveň Čeština 3  
B Povinně volitelný - - KPP/MEP Multikulturní výchova pro PVČ Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/ZAR Základy arteterapie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/ZNN Nové trendy v sociální práci Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KGD/MUPN Multimédia ve školních projektech Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/HES Úvod do současné hermeneutiky Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/NOE Noetika Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CNA Nadaní žáci Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/CIS-E Cryptography and Information Security Čeština 5  
C Volitelný - - KFL/VPK Vedení pracovních kolektivů Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CKI Krizová intervence Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/SMDM Semináře z matematiky a didaktiky matematiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KHI/RDL-E Regionální dějiny Liberecka Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/FCV-E Functions of Complex Variable Čeština 5  
C Volitelný - - KTV/MPF Moderní pohybové formy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/POD Péče o duši jako úkol filosofie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KPV/HHR-E Historical Heritage of our Region through Expressive Experience Čeština 5  
C Volitelný - - KFL/FCP Filosofická východiska problému člověk a příroda Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/TES Teorie subjektivity Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CER Ergoterapie a kompenzační pomůcky Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CMI Metodika vyhledávání a získávání informací Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KGE/CGA-E Czech Republic Geographical Aspects Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/AME-E Applications of Mathematics in Economics Čeština 5  
C Volitelný - - KPP/VGT-E Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt für Erasmusstudenten Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/TIN Teorie interpretace Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KPV/LGD-E Language games developing foreigners languague skills Angličtina 5  
C Volitelný - - KSS/CNM Národnostní minority Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KTV/KOP Kondiční programy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMA/UTM Úvod do teorie množin Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KPV/VCT Výchova ke čtenářství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KPV/KMP Kurs malby pro PVČ Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KNJ/NJ1ZS Německý jazyk - vyšší uroveň Čeština Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/KPO Kondiční posilování Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/NEH Netradiční hry Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KPV/TCH Tvůrčí činnosti s hudbou Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KPV/KL3E Hra na klavír 3 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/SOFT Softbal 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KNJ/NJ2ZS Německý jazyk - nižší úroveň Čeština Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KPV/KL1E Hra na klavír 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/KSB Kurs snowboardingu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/ZKU Zimní kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KRO/SJ2ZS Španělský jazyk - nižší úrověň Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KPV/ZHVE Základy hudební výchovy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KPV/KPP Kurz přírodních materiálů pro PVČ Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMA/MEN Matematika anglicky Čeština Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VN1 Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/KSB Kurs snowboardingu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/KILZ Kurz instruktorů lyžování Čeština 2  
C Volitelný - Zimní KFL/POH-E Philosophy of Humanities Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KPV/RETE Rétorika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/SVZ Sociologie vzdělávání Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KCH/HIC Historie chemie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMA/MVS2 Metodika výuky šachu 2 Čeština 2  
C Volitelný - Zimní KPP/PGR Personal growth Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/MC1 Vybrané kap. z moderních dějin českých 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/UHP Úvod do historické poetiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KNJ/PN1-B Německý jazyk pro historiky 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/SG2 Sportovní gymnastika 2 Čeština 2  
C Volitelný - Zimní KAJ/KOL Korpusová lingvistika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/CVS Civilizační výzvy 21. století Čeština 3  
C Volitelný - Zimní KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMA/ZDH Základy deskových her Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VC1 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VDD Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VS1 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/SLS-E Selected Issues of Sociology and Cultural Anthropology Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/NEH Netradiční hry Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/KSA Kurz skialpinismu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/MO1 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VZ1 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPV/PKP Plenérová kresba a malba Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPV/PVY Pěvecká výchova Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/KVS Kurz vodních sportů Čeština 2  
B Povinně volitelný - Letní KTV/FLO Florbal Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPV/THM Technika hlasu v mluveném projevu Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPV/KPR Kurz prostorové tvorby pro PVČ Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPV/GRCK Grafické činnosti Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KRO/SJ2LS Španělský jazyk - nižší úrověň Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KNJ/NJ1LS Německý jazyk - vyšší úroveň Čeština Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/LKU Letní kurs Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/KCT Kurz cykloturistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KNJ/NJ2LS Německý jazyk - nižší úroveň Čeština Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/REGE Regenerace ve sportu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/SEBO Sebeobrana Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPV/KL2E Hra na klavír 2 pro 1. st. Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPV/EKO Základy ekologie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPV/KTM Kurs textilních materiálů Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/VOK Vodácký kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/MAS Sportovní masáž Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/HEX3 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KBE/VYZ Výživa člověka Čeština 2  
C Volitelný - Letní KTV/VOK Vodácký kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/DOKF Dokumentární film ve výuce Čeština 2  
C Volitelný - Letní KTV/KVS Kurz vodních sportů Čeština 2  
C Volitelný - Letní KCH/CHI Chemická informatika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/SG1 Sportovní gymnastika I Čeština 2  
C Volitelný - Letní KAJ/AZV Anglická žurnalistika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/MFV Mytologie, filosofie, věda Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VC2 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/PLK Plavání kondiční Čeština 2  
C Volitelný - Letní KHI/VS2 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KIN/GUR Grafická uživatelská rozhraní Čeština 2  
C Volitelný - Letní KMA/IKM Informace podniku a krizový management Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/MAS Sportovní masáž Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/MC2 Vybrané kap. z moderních dějin českých 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/DKR Dějiny křesťanství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/DKL Dějiny kultury Čeština 3  
C Volitelný - Letní KTV/FLO Florbal Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/PNO Poetiky novověku Čeština 2  
C Volitelný - Letní KHI/VZ2 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KNJ/PN2-B Německý jazyk pro historiky 2 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/HEX1 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/ESAE Estetika Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KPV/ZEK Základy ekologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/HEX2 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KMA/MVS1 Metodika výuky šachu 1 Čeština 2  
C Volitelný - Letní KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KPV/DLS-E Development Language skills by the czech songs Čeština 5  
C Volitelný - Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KCH/CCH Člověk a chemie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VN2 Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/MO2 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KMA/DEH Deskové hry Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/VHT Kurz vysokohorské turistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/KCT Kurz cykloturistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KGD/IHV Informatika v hudební tvorbě a výchově Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům