Předmět: Artefiletika

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Artefiletika
Kód předmětu KPP/ARFI
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nišponská Magda, PhDr. Ph.D.
 • Fárková Eva, Mgr.
Obsah předmětu
Artefiletika a arteterapie - vymezení pojmů, cíle, přístupy, metody. Sebezkušenost a výtvarné vyjadřování - reflektování procesu, motivace, prožívání, komentování, princip projekce. Pohádky a příběhy - jak využít jejich poselství a obrazy ve výchovném procesu. Výtvarné umění, výtvarní umělci a artefiletika - podněty a vzájemné vztahy. Významy a možnosti práce s barvami. Práce s tématy v artefiletice, jejich vyzývací a diagnostické aspekty a možnosti. Výtvarné aktivity směřované k odbourávání obav z výtvarného projevu, relaxace, vytvoření bezpečného prostředí.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je umožnit studentům získat vlastní reflektovanou zkušenost a seznámit se s některými způsoby práce v artefiletickém kontextu. Získat dovednosti, podněty a inspiraci v oblasti volby témat, technik a výtvarného materiálu. Umět vytvořit bezpečné a inspirativní prostředí pro kreativní sebezkušenostní práci.
Student by měl porozumět principu práce v artefiletickém kontextu a získat dílčí přehled o různých způsobech artefiletické práce. Na základě vlastní zkušenosti a získaných znalostí by měl umět stanovit hranici pro dostatečně bezpečný a etický přístup v sebezkušenostní práci. Student by měl získat motivaci a inspiraci k dalšímu objevování a experimentování v oblasti vlastní tvořivosti a její následné reflexe.
Předpoklady
Základní znalosti z obecné, vývojové a sociální psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní účast na kurzu. Aktivní vypracování všech zadaných úkolů. Četba odborné literatury.
Doporučená literatura
 • LIEBMANN, M. Skupinová arteterapie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-729-9.
 • OAKLANDER, V. Třinácté komnaty dětské duše. Dobříš: Drvoštěp, 2010. ISBN 80-903306-0-6.
 • SLAVÍK, J. Od výrazu k dialog ve výchově. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3.
 • SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-498-3.
 • SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-499-0.
 • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1043-6.
 • UHLÍŘ, J. Tvoříme ve stylu známých malířů. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-670-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -