Předmět: Základy ekologie

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy ekologie
Kód předmětu KPV/EKO
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje se základními ekologickými zákonitostmi i s vybranými organizacemi, aktivními v ekologické výchově.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními ekologickými zákonitostmi i s vybranými organizacemi, aktivními v ekologické výchově.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Rozhovor

Zápočet je udělen při současném splnění dvou podmínek: (a) zpracování seminární práce v požadované kvalitě na téma zadané na začátku semestru (b) úspěšné absolvování písemného testu z látky v rozsahu uvedeném v sylabu
Doporučená literatura
  • Ročenky Ministerstva životního prostředí..
  • ANDĚL, P. Ochrana životního prostředí v tabulkách a schématech. 1991.
  • MOLDAN, B. a kol. Životní prostředí v České republice..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní