Předmět: Poslechový seminář

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Poslechový seminář
Kód předmětu KPV/PSEE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
A. Seznámení s teorií poslechových činností ve školních a mimoškolních zařízeních. - smysl a úkoly poslechových činností ve škol. a mimoškolních zařízeních - sepětí poslechu hudby s ostatními hudebními činnostmi - rozbor a výklad hudebního díla - nedostatky poslechu hudby ve škol. a mimoškol. zařízeních - stručná charakteristika hudebně vyjadřovacích a formotvorných prostředků - metodický postup při prezentaci hudebního díla B. Prezentace vybraných okruhů z oblasti artificiální a nonartificiální hudby (vrcholná díla a představitelé evropské a české hudby).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na souhrnný test - 26 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
 • Exkurze - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je věnován poslechu vrcholných děl předních skladatelů evropské a české hudby. Obdobně je prezentována rovněž oblast hudby populární. Každá z poslouchaných skladeb je stručně charakterizována.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Test

1. Aktivní účast na semináři 2.Test - teorie poslechových činností, poslechový test 3. Prezentace vybraných okruhů z oblasti artificiální a nonartificiální hudby (vrcholná díla a představitelé evropské a české hudby).
Doporučená literatura
 • ČENČÍKOVÁ, O. Úvod do studia dějin evropské hudby.. PF Ústí nad Labem, 1983.
 • ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby.. Praha-Supraphon, 1972.
 • DORŮŽKA, L. Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie.. Bratislava-Opus, 1978.
 • HURNÍK, L. Tajemství hudby - odtajněno.. Praha-Grada, 2000.
 • Kolektiv. Velikáni hudby. Bratislava-Perfekt, 1995.
 • MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha-Supraphon, 1983.
 • SMOLKA, J. a kol. Dějiny hudby. Togga, Praha 2001..
 • WAUGH, A. Vážná hudba. Nový přístup k poslechu.. Bratislava-Slovo, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní