Předmět: Výchova ke čtenářství

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výchova ke čtenářství
Kód předmětu KPV/VCT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti se seznámí s aktivizačními metodami výuky, které podporují čtenářství, vyhledávání informací a tvůrčí práci s textem. Tematické okruhy: 1. Autor, kniha zobecnění příběhu 2. Rozvoj vyjadřovacích dovednosti na základě literární předlohy 3. Rozvoj komunikativních dovedností na základě sdílení 4. Principy individuální a skupinové konverzace, diskuse, rozhovoru 5. Rozvoj jazykového cítění 6. Rozvoj porozumění čtenému textu 7. Rozvoj vztahu ke čtení a čtenářství 8. Čtenářské aktivity 9. Jazykové a literární hry 10. Využití médií v literární výchově 11. Tvořivá práce s knihou

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem semináře je naučit studenty motivovat děti a mládež ke čtení. Důraz bude kladen na praktické procvičování, vycházející z textu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Základní orientace v oboru.
Doporučená literatura
  • HAMAN, Aleš. K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury [Praha], 1988..
  • MATĚJČEK, Z. Dyslexie. Praha : SPN, 1987. 236 s.
  • PAPÍK, R. Naučte se číst. Praha : Grada, 1992. 184 s.
  • TOMAN, Jaroslav. Dětské čtenářství a literární výchova. Brno : CERM, 1999.
  • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : ISV nakl., 1995. 189 s..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní