Předmět: Zdravotnické textilie

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Zdravotnické textilie
Kód předmětu KNT/ZDT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Chvojka Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvodní přednáška seznámení s doporučenou literaturou, jednotlivé textilní produkty pro ZDT, společnost EDANA. Celkové informace k předmětu. 2. Rozdělení zdravotnických textilií, rozložení trhu se zdravotnickými textiliemi. Vlákna pro zdravotnické textilie. 3. Obvazové materiály, základní rozdělení a použití. Rozdělení použitých materiálů pro obvazy a zdravotnické obleky. 4. Materiály pro chirurgii. Rozdělení do základních skupin dle vlastností, složení a použití. Šicí materiály pro chirurgii. 5. Nové materiály pro kožní defekty tkáňová lepidla. Kůže a její charakteristika. 6. Certifikace zdravotnických prostředků, normy a reklamační řízení. Rozdělení trhu z pohledu platných norem. Uvádění zdravotnických prostředků do klinické zkoušky, SÚKL. 7. Zdravotnické materiály jako antidekubitní prostředky, dekubitus, vznik, léčba a jednotlivé stupně. Krytí a léčba proleženin. 8. Reakce organismu na polymerní biologické nosiče a biologicky aktivní látky. Reakce organismu na xenogenní materiál. Biokompatibilita a biodegradabilita, inertnost materiálů. 9. Sterilizace a desinfekce zdravotnických prostředků. Testy a normy sterilizací. Kontrola sterilnosti zdravotnických materiálů. 10. Inkontinenční prostředky, dětské pleny, superabsorpční materiály. 11. Zdravotnické materiály pro tkáňové inženýrství scaffoldy, syntetické materiály pro TI. 12. Zvaná přednáška odborník z oblasti zdravotnických materiálů. 13. Opakování, literární zdroje, odkazy, termíny zkoušek. Cvičení: Student dostane individuální zadání na dané téma, které vypracuje. Na konci semestru studenti práci obhajují a odevzdají o tomto písemnou zprávu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), E-learning
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s textilními výrobky a vlákennými materiály, které se používají ve zdravotnictví.
Student si osvojí znalosti z předmětu a bude se orientovat ve zdravotnických materiálech a výrobcích.
Předpoklady
Předmět se věnuje zdravotnickým produktům, použitým materiálům. Předpokládají se znalosti textilních vláken a základních technologií.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Doporučená literatura
  • Amler a kol. Lékařské textilie, 2. díl, Radix s.r.o., Praha, 2008.
  • Annad S. C. Medical and healthcare textiles, Woodhead Publishing Ltd., 2010, ISBN 978-1-84569-224-7.
  • Atala A. and Moony D. Synthetic Biodegradable polymer scaffolds. Boston, 1997.
  • Bartels V. T. Handbook of medical textiles, Woodhead Publishing Ltd., 2011, ISBN 978-1-84569-691-7.
  • MCCarthy B.J. Textiles for hygiene and infection control, Woodhead Publishing Ltd., 2011, ISBN 978-1-84569-636-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní