Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Průmyslové inženýrství (N3957)
Studijní obor / Specializace Produktové inženýrství (3901T073/90 - 12)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent bude vybaven moderními principy tvorby a vedení technických projektů zabývajících se vývojem a inovacemi vyšších řádů. Bude schopen připravit takovéto typy projektů, řídit je a zároveň provádět jejich evaluaci. Bude vybaven znalostmi z oblasti řízení kvality jak výrobků tak i technologických procesů. Získá přehled o základních možnostech uplatnění textilií (zaměření: textil) nebo vybraných strojírenských výrobků (zaměření: strojírenství) jak v oblasti klasické technologie tak i v oblastech souvisejících s novými materiály a pokročilými technologickými postupy. Absolvent se orientuje i v oblasti podnikové logistiky. Je schopen zabezpečovat podporu při zavádění inovačních technologií nebo nových produktů. Cílem studia v tomto oboru je připravit absolventa, který bude schopen samostatně vést projekty zaměřené především na nové produkty a jejich inovace a komplexně zajišťovat jejich realizaci při zavedení do výrobní praxe
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Jirsák Oldřich, prof. RNDr. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KHT/PRP Příprava a řízení projektů Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KFY/AFY Aplikovaná fyzika Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KHT/JAK Řízení jakosti Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KMA/STA Statistika pro management Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KNT/TPA Textilie pro průmyslové aplikace Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Letní KHT/ZAO Zpracování a analýza obrazu Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KHT/DP1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMI/PR Projekt Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KHT/PPE Plánování průmyslových experimentů Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMI/VV Vlastnosti vláken Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 - KMI/MHJ Textilní metrologie a hodnocení jakosti Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KHT/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/SVB2 Semináře z mechaniky a biomechaniky 2 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/EAP Ekologické aspekty textilních procesů Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KHT/PRX Praxe Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KNT/ZDT Zdravotnické textilie Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPE/EMP Ekonomika a management podniku Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KHT/DP3 Diplomová práce 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KDE/VFT Vysocefunkční textilie Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KHT/IMA Inovativní marketing a řízení prodeje Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KCH/FCH Fyzikální chemie Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KMI/FIN Finální úpravy Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KCH/FYP Fyzika polymerů a biopolymerů Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTT/KVT Konstrukce a vlastnosti tkanin Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KHT/FCC Fundaments of Clothing Comfort Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KMI/MBV Kolorimetrie Čeština Angličtina 6