Předmět: Diplomová práce 3

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Diplomová práce 3
Kód předmětu KTT/DP3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
 • Ursíny Petr, prof. Ing. DrSc.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Obsah předmětu
Zpracování zvolené problematiky.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Laboratorní praktika, Problémové metody (badatelské, výzkumné)
 • Vypracování seminární práce v magisterkém studijním programu - 56 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 48 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 12 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatek času na závěrečné zpracování práce a její odevzdání. Důraz je kladen na hlubší zpracování dané problematiky, vyhodnocení získaných informací a dat, stanovení závěrů a porovnání se stávajícími poznatky a případně modely.
Student je schopen zpracovat odborné téma.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.
KTT/DP2 a zároveň KTT/DP1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta, Písemná práce

Zápočet: Hlubší rozpracování zvolené problematiky, zpracovaní získaných dat, dokončení práce v písemné formě pod vedením vedoucího práce a konzultanta a její odevzdání. Veřejná obhajoba dosažených výsledků ve formě power pointové prezentace.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 690: Bibliografické citace - obsah, forma a struktura.. Praha: Český normalizační institut, 1996.
 • ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.. Praha: Český normalizační institut., 2000.
 • Čmejrková S., Daneš F., Světlá D. Jak napsat odborný text.. Praha: LEDA, 1999.
 • Dvořáková - Janů, V. Jak psát diplomovou práci. Praha: Credit, 1996. 60s..
 • Eco U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Filka J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: KNIHAŘ, 2002.
 • Holoušová D., Krobotová M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
 • Kapounová J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998.
 • Kořínek J., Strnad V., Polster V. Diplomová práce: (metodická pomůcka). Brno: MZLU, 1995.
 • Kováříček V., Krejčová E., Krejčí V. Diplomové a závěrečné práce: metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací.. Ostrava: Ostravská univerzita,, 1994.
 • Meško D., Katunščák D., Findr, J. a kolektiv. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80- 8063-219-7.
 • Michalík P., Roub Z., Vrbík V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002.
 • Placheta Z. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • Pokorný J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994.
 • Sedlák J. Úvod do práce s informacemi. Brno: Masarykova univerzita, 1996.
 • Synek M., Sedláčková H., Svobodová I. Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v Praze: (metodický návod jak psát seminární, diplomové, doktorské a jiné písemné práce). Praha: VŠE, 1997.
 • Synek M., Sedláčková H., Vávrová H.:. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha: VŠE, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní