Předmět: Státní zkouška z nosných konstrukcí

» Seznam fakult » FUA » KNK
Název předmětu Státní zkouška z nosných konstrukcí
Kód předmětu KNK/SZ
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Macho Martin, Ing. Ph.D.
 • Patrman Martin, Ing.
 • Bureš Vladislav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Zvládnutí látky přednesené v předmětech statika, kovové a dřevěné konstrukce, betonové konstrukce a stavební geologie a schopnost aplikovat získané poznatky při výpoču, posuzování a návrhu konstrukcí z rúzných materialů. Zvládnutí příslušné látky a schopnost aplikace získaných poznatků bude ověřeno na základě odpovědí studentů na otázky kladené členy zkušební komise a týkající se konkrétních úloh působení různých druhů stavebních konstrukcí a jejich částí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Příprava na zkoušku - 0 hodin za semestr
Výstupy z učení
Státní zkouška z nosných konstrukcí má za úkol prověřit rozsah a kvalitu znalostí studenta v oblasti výpočtu, posuzování a návrhu stavebních konstrukcí z různých materiálů (především z oceli, dřeva a betonu).a jejich interakce s okolním prostředí (především se zeminami a horninami).
Působení, výpočet a navrhování konstrukčních systémů z různých materiálů
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Látka, jejíž úspěšné zvládnutí se žádá pro složení státní zkoušky z nosných konstrukcé je dána syllaby předmětů uvedených výše v "Požadavcích na studenta".
Doporučená literatura
 • Beton v architektuře - příloha časopisu Beton TKS. ČBS, 2005.
 • ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - obecná pravidla pro pozemní stavby.
 • ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - pravidla pro pozemní stavby.
 • ČSN EN 206 -1 Beton.
 • ČSN P ENV 13670 -1 Provádění betonových konstrukcí.
 • Aitcin, P.C. Vysokohodnotný beton. ČBS, 2005.
 • časopis. Beton TKS. ČBS.
 • Čížek, F., Čížek, P. Železobetonové výškové budovy - konstrukce a architektury. SNTL Praha, 1978.
 • Faltus, F. Prvky ocelových konstrukcí, Ocelové konstrukce pozemních staveb, Mosty trámové a obloukové, Mosty visuté a zavěšené. SNTL Praha, 1963.
 • Jílek, A., Grenčík, L., Novák, V. Betonové konstrukce pozemních staveb, díl I. a IIA. SNTL/ALFA.
 • Jílek, A. Statika železobetonových konstrukcí, díl I. a II.. SNTL Praha.
 • Kalendowicz, T. Stavební mechanika pro architekty. SNTL Praha, 1984.
 • Kohout, J., Tobek, A. Tesařství. Grada Publishing Praha, 1966.
 • Kolektiv autorů ČVUT. Zásady navrhování podle Eurokódu 3. ČVUT Praha, 1994.
 • Kuklík, P., Studnička, J. Dřevěné a kovové konstrukce. Informatorium Praha, 2006.
 • Lorenz, K. Zděné konstrukce. skripta ČVUT Praha, 1996.
 • Marek, P. Kovové konstrukce pozemních staveb. SNTL Praha, 1985.
 • Muk, J. Stavební mechanika a statika.
 • Muk, J. Základy statiky. Vydavatelství ČVUT, 1994.
 • Navrátil, J. Předpjaté betonové konstrukce. CERM s.r.o. Brno, 2004.
 • Nedbal, F., Mazurová, M., Trtík, K. Speciální betony. Svaz výrobců betonu ČR, 2001.
 • Procházka, J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí podle ČSN EN 1992-1-1, sbírka příkladů ke školení ČBS. ČBS, 2007.
 • Procházka, J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1 - prvky z prostého a železového betonu. skripta ČBS, 2007.
 • Pume, D., Košatka, P. Zděné konstrukce - navrhování podle Eurokódu 6 I. a II. díl. skripta ČVUT Praha, 1998.
 • Pytlík, P. Technologie betonu. VUT Brno, 2000.
 • Salvadori, M., Levy, M. Structural design in archtecture. Prentise-Hall. Eaglewood Cliffs, N.Y., 1981.
 • Skrbek, A. Dřevěné konstrukce krovů velkých rozpětí. B. Pyšvejc Praha, 1948.
 • Štefko, J., Reinprecht, L. Dřevěné stavby. JAGA Bratislava, 2004.
 • Wanke, J. Spal, L. Ocelové trubkové konstrukce - Technické průvodce č.3 ( Pevnost a pružnost), 4 ( Statika),.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -