Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta umění a architektury (FA)
Studijní program Architecture and Urban Design (N3501)
Studijní obor / Specializace Architecture (3501T002/0 - ANG)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr architekt (3)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
E-mail: blanka.kirchner@tul.cz
Telefon: +420 777 224 259
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent má velmi dobré základy v praktickém navrhování i v dějinách a teorii architektury. Má ucelený přehled o navrhování stavebních konstrukcí, stavitelství a technických systémech budov. Je schopen samostatné praktické činnosti a dalšího odborného rozvoje.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Autorizovaný architekt. Dvouletý magisterský studijní program navazující na předchozí absolutorium v bakalářském studijním programu je Českou komorou architektů pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe žádat o autorizaci ČKA.
Garant oboru / specializace Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KAR/AM1 Architektonický atelier 1 Čeština 19 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KDA/SA1M Současná architektura 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KDA/SU1M Současné umění 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KPS/ST5 Stavitelství 5 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KAR/KZ1M Krajinná a zahradní architektura 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KPS/AEZ Alternativní energetické zdroje Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KNK/KF1 Konstrukce a forma 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KUM/VA8 Výtvarný ateliér 8 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KAR/KZ2M Krajinná a zahradní architektura 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KDA/SA2M Současná architektura 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KDA/SU2M Současné umění 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KAR/AM2 Architektonický ateliér 2 Čeština 19 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KDA/DA8 Moderní a současná architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KUR/PR1 Právo 1 Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Letní KUM/VA9 Výtvarný ateliér 9 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KPS/SF3 Stavební fyzika 3 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KNK/KF2 Konstrukce a forma 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 - KUR/DP Diplomová práce Čeština 30  
B Povinně volitelný 2 - KAR/DP Diplomová práce Čeština 30  
A Povinný 2 Zimní KUR/PR2 Právo 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KPS/ER Ekonomika staveb Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KUR/SM3 Stavba měst 3 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KAR/AM3 Architektonický ateliér 3 Čeština 23 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - - KNK/SZ Státní zkouška z nosných konstrukcí  (*) Čeština 0  
A Povinný - - KDA/SZ Státní zkouška z dějin umění a architektury  (*) Čeština 0  
A Povinný - - KPS/SZ Státní zkouška z pozemního stavitelství  (*) Čeština 0  
C Volitelný - - KAR/W Workshop - letní škola Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům