Předmět: Architektonický atelier 1

« Zpět
Název předmětu Architektonický atelier 1
Kód předmětu KAR/AM1
Organizační forma výuky Ateliér
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 19
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Janoš Petr, Ing. arch.
 • Kolařík Radek, doc. Ing. arch.
 • Stolín Petr, doc. Ing. arch.
 • Saffarian Saman, Ing. arch. Mag. arch.
 • Suchánek Radek, Ing. arch. Ph.D.
 • Buček Jiří, doc. Ing. arch.
 • Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch
 • Němcová Zedníčková Zdeňka, doc. MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Architektonické navrhování respektující zadání úkolu. Vztah návrhu k místu, účelu, kulturním a společenským souvislostem. Respektování materiálových a konstrukčních vztahů. Architektonický návrh a prezentace na pokročilé úrovni. 1. Analýza zadání 2. Analýza zadání 3. Koncept 4. Koncept 5. - 12. Rozpracování návrhu 13. Příprava prezentace 14. Příprava prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 266 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 280 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Ateliérová výuka je vedena jako vertkální. Ateliér je zadáván vedoucími architektonických ateliérů, osobnostmi české architektury. Student si vybírají jak vedoucího pedagoga, tak ateliérové zadání pro daný semestr. V magisterském studiu lze začít pracovat na souvislém tématu vedoucím k závěrečné diplomové práci. Převážně jsou zadávána jak urbanistcká, tak architektonická řešení většího rozsahu a složitější typologie. Student se mohou aktvně zúčastňovat vypsaných architektonických soutěží lokálního i mezinárodního charakteru. V ateliérové tvorbě je kladen důraz na kreatvní uchopení úkolu a aplikaci teoretckých východisek studenta, jež jsou nedílnou součást analytcké část projektu. Pro tento semestr je vybrán základní okruh témat pro rozsáhlejší občanské stavby. Architektonické navrhování respektující zadání úkolu. Vztah návrhu k místu, účelu, kulturním a společenským souvislostem. Respektování materiálových a konstrukčních vztahů. Architektonický návrh a prezentace na pokročilé úrovni. 1. Analýza zadání 2. Rešerše 3. Hledání formy 4. Tvorba konceptu 5.?12. Zpracování návrhu 13. Příprava prezentace 14. Prezentace
schopnost samostatného řešení zadaného architektonického nebo urbanistického úkolu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Analýza úkolu, vyhledání relevantních příkladů inspirativních vzorů a srovnatelných prací jiných autorů, postupný vlastní návrh pod vedením pedagoga a samostatné konečné vypracování návrhu. Průběžné konzultace návrhu s pedagogy souvisejících kateder (Katedra teorie a dějin výtvarného umění a architektury, Katedra výtvarných umění, Katedra pozemního stavitelství, Katedra nosných konstrukcí). Obhajoba postupu prací při mezilehlých kritikách a obhajoba výsledného návrhu před grémiem vyučujících při závěrečné prezentaci.
Doporučená literatura
 • Books and magazines on architecture and fine arts (collection of the library of the Faculty of Art and Architecture of the TUL, c. 3000 titles focused mainly on modern and contemporary works..
 • Knihy a časopisy z oboru architektury a výtvarného umění (sbírka knihovny Fakulty umění a architektury TUL: cca 3000 titulů s těžištěm v oblasti moderní a současné tvorby..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní