Předmět: Architektonický ateliér 3

« Zpět
Název předmětu Architektonický ateliér 3
Kód předmětu KAR/AM3
Organizační forma výuky Ateliér
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 23
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Suchánek Radek, Ing. arch. Ph.D.
 • Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch.
 • Buček Jiří, doc. Ing. arch.
 • Fránek Zdeněk, prof. Ing. arch.
 • Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch
 • Němcová Zedníčková Zdeňka, doc. MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Architektonické navrhování respektující zadání úkolu. Vztah návrhu k místu, účelu, kulturním a společenským souvislostem. Respektování materiálových a konstrukčních vztahů. Architektonický návrh a prezentace na pokročilé úrovni. 1. Analýza zadání 2. Analýza zadání 3. Koncept 4. Koncept 5. - 12. Rozpracování návrhu 13. Příprava prezentace 14. Příprava prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 322 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 345 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
AM3 je věnován urbanistickému projektu v náročném městském nebo přírodním kontextu. Cílem je zpracování architektonického návrhu, reagujícího na širší vztahy a zohledňujícího společenské aspekty a provozní funkce, spojené s řešeným územím. Součástí návrhu je i architektonický detail vybrané části navrhovaného celku.
schopnost samostatného řešení zadaného architektonického nebo urbanistického úkolu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Analýza úkolu, vyhledání relevantních příkladů inspirativních vzorů a srovnatelných prací jiných autorů, postupný vlastní návrh pod vedením pedagoga a samostatné konečné vypracování návrhu. Průběžné konzultace návrhu s pedagogy souvisejících kateder (Katedra teorie a dějin výtvarného umění a architektury, Katedra výtvarných umění, Katedra pozemního stavitelství, Katedra nosných konstrukcí). Obhajoba postupu prací při mezilehlých kritikách a obhajoba výsledného návrhu před grémiem vyučujících při závěrečné prezentaci.
Doporučená literatura
 • Books and magazines on architecture and fine arts (collection of the library of the Faculty of Art and Architecture of the TUL, c. 3000 titles focused mainly on modern and contemporary works..
 • Knihy a časopisy z oboru architektury a výtvarného umění (sbírka knihovny Fakulty umění a architektury TUL: cca 3000 titulů s těžištěm v oblasti moderní a současné tvorby..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní