Předmět: Krajinná a zahradní architektura 1

« Zpět
Název předmětu Krajinná a zahradní architektura 1
Kód předmětu KAR/KZ1M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Tomanová Kateřina, Ing.
 • Hanson IV Henry William Andrew, Dipl. arch.
Obsah předmětu
Obecné - úvodní Vztah společnosti a přírody - vliv činnosti člověka na životní prostředí - ovlivnění člověka krajinou - význam zeleně a živých organismů Historie Zahradní slohy, objekty, osobnosti I. (počátky - renesance) Zahradní slohy, objekty, osobnosti II. (renesance - 1/2 XX. století) Zahradní slohy, objekty, osobnosti III. (současnost, spojení médií) Rekonstrukce parků a zahrad - památková péče Krajina Přírodní podmínky a jejich vliv, geobotanika, zeleň a voda v krajině Zeleň (v krajině, příměstská, městská, lesy) Voda (v krajině, vodní plochy, vodní toky, umělé nádrže, břehy) Ochrana životního prostředí a krajiny, základní související legislativa Zeleň - dendrologie Dendrologie I. (jehličnaté stromy a keře) Dendrologie II. (listnaté stromy a keře) Dendrologie III. (trávníky, náhrada trávníků, trvalky, traviny, kapradiny) Dendrologie IV. (uliční stromořadí, živé ploty, pnoucí dřeviny) Zakládání a údržba, přesadby vzrostlých stromů, sanace dřevin Interiérová zeleň Projekty - navrhování Obsah a rozsah stupňů projektové dokumentace dle staveb. zákona, rozbory, průzkumy, schvalování Dendrologické průzkumy a inventarizace zeleně, sadovnické ohodnocení zeleně Sadovnická skladba a kompozice, účel a funkce Nedílnou součástí přednášek jsou příklady v exteriéru plus exkurze (např. ZOO, botanická zahrada, zámecký park Sychrov apod.)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednášky, cvičení a exkurse seznamující s problematikou tvorby a ochrany krajiny, historickým vývojem krajinných a zahradních úprav, exteriérovou a interiérovou dendrologií, kompozičními a technickými zásadami komplexního řešení venkovních úprav (zeleň, komunikace, vybavenost, inženýrské sítě) a legislativou ve formě tematických monobloků s důrazem na ochranu ŽP, trvale udržitelný rozvoj, etologii a týmovou práci.
Schopnost zacházení s krajinou, přírodou a zelení pro vytvoření architektonického díla za předpokladu zachování biodiversity
Předpoklady
Otevřený přístup, týmová spolupráce, zvídavost, kladení otázek

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Součástí zápočtu je: - soubor 25 kresebných reálií A4 z plenéru (20 ks exteriérových dřevin - celkový habitus plus detail, vč. určení druhu dřeviny a lokalizace; plus 5 ks zajímavého typu oplocení - vzhled pole, detail, rámcové rozměry, materiál plus lokalizace) - projekt venkovních (interiérových) úprav v rámci ateliérového úkolu (situace, detail, řez - pohled, průvodní zpráva, apod; adjustace: nabídka pro možného klienta) - docházka (především do exteriérových přednášek) Příklad témat v předchozích letech: 1. řešení zeleně v rámci urbanistického projektu (Berlín, Ottawa, Liberec, Benátky, Manhattan, VŠ koleje Harcov) 2. řešení zeleně v rámci konkrétních zadání ateliérových úkolů (Technická knihovna v Praze, Šaldovo náměstí v Liberci, JAMU Brno) 3. samostatné projekty/ studie KZT - Neobydlený ostrov (prostor pro dlouhodobý pobyt - studie s prvky sci-fi) - Zahrada a denní stacionář pro handicapované (pro konkrétní lokalitu, s kategoriemi nevidomí - neslyšící - tělesně handicapovaní) - Hudební zahrada - hřiště pro radost (pro konkrétní lokalitu, zvuková zahrada) - Krajina - zahrada jako obraz hudebního díla (radostná studie na konkrétní hudbu vybranou studentem) - Máme rádi zvířata a jsme osamělí (konkrétní lokalita plus konkrétní cílová skupina uživatelů) - Má oblíbená, můj oblíbený (teoretická práce o konkrétním parku, zahradě apod. dle výběru studenta) - Veřejný prostor, kde by mi bylo veselo (designové řešení vybavenosti, herních prvků a pod.)
Doporučená literatura
 • Hieke, K. Dendrologie.
 • Horáček, P. Encyklopedie listnatých stromů a keřů.
 • Horký, J. Tvorba krajiny.
 • Hurych, V. Tvorba zeleně: sadovnictví- krajinářství. Mělník, 2011.
 • Otruba, I. Krásy italských zahrad, Krásy anglických zahrad.
 • Otruba, I. Zahradní architektura pro střední a vysoké školy.
 • Šonský, D. Moderní zahrady. Brno, 2009.
 • Větvička, V. Stromy a keře.
 • Vydavatelství ERA. Zdravá zahrada - Trávníky - Chatky a další zahradní stavby oplocení - Upravujeme okolí domu - Zahradní posezení - Malá vodní díla ve vaší zahradě - Domy chráněné území - Bezbariérové stavby. ERA.
 • Vydavatelství GRADA. edice Česká zahrada - edice Překrásná zahrada. GRADA.
 • Vydavatelství REBO. Encyklopedie stromů a keřů - Encyklopedie pokojových rostlin - Encyklopedie zahradních rostlin - Encyklopedie přenosných rostlin. REBO.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní