Předmět: Krajinná a zahradní architektura 2

« Zpět
Název předmětu Krajinná a zahradní architektura 2
Kód předmětu KAR/KZ2M
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Tomanová Kateřina, Ing.
 • Hanson IV Henry William Andrew, Dipl. arch.
Obsah předmětu
Tematické monobloky (podklady, konstrukční a materiálová řešení, zásady navrhování, normy) Úpravy terénu, zemní práce, oplocení, zábrany, zábradlí, opěrné zdi Komunikace a zpevněné plochy, rampy, dopravní značení Odvodnění, závlahy, voda v zahradě - jezírka, přírodní čističky Dětská hřiště Sportoviště a rekreační plochy, golfová hřiště Zoologické a botanické zahrady, léčebné a školní areály, hřbitovy Střešní a terasové zahrady, zeleň v nádobách Drobné stavby, schodiště, odpočívadla, přístřešky, lávky, osvětlení, informační systémy, vybavenost Nezelené venkovní úpravy a zahrady, světelné, zvukové a jiné zahrady Legislativa Zeleň ve městě v návaznosti na inženýrské sítě Ochrana stávající zeleně při stavebních činnostech Ochranná pásma inženýrských sítí, normy sadovnické a krajinářské Vyhlášky související s osobami se sníženou schopnosstí pohybu a orientace Nedílnou součástí přednášek jsou příklady v exteriéru plus exkurze (např. ZOO, botanická zahrada, zámecký park Sychrov apod.)

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednášky, cvičení a exkurse seznamující s problematikou tvorby a ochrany krajiny, historickým vývojem krajinných a zahradních úprav, exteriérovou a interiérovou dendrologií, kompozičními a technickými zásadami komplexního řešení venkovních úprav (zeleň, komunikace, vybavenost, inženýrské sítě) a legislativou ve formě tematických monobloků s důrazem na ochranu ŽP, trvale udržitelný rozvoj, etologii a týmovou práci.
schopnost zacházení s krajinou a s přírodou pro vytvoření architektonického díla
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Součástí zápočtu je: - soubor 25 kresebných reálií A4 dle živého modelu (20 ks interiérových dřevin - celkový habitus plus detail, vč. určení druhu dřeviny a lokalizace; plus 5 ks zajímavé přírodniny - kámen, plod, kůra) - docházka (především do exteriérových přednášek) Součástí zkoušky je: - projekt venkovních (interiérových) úprav v rámci ateliérového nebo samostatného úkolu (situace, detail, řez - pohled, průvodní zpráva, apod; adjustace: nabídka pro možného klienta), příp. teoretická práce - ústní zkouška Příklad témat v předchozích letech: 1. řešení zeleně v rámci urbanistického projektu (Berlín, Ottawa, Liberec, Benátky, Manhattan, VŠ koleje Harcov) 2. řešení zeleně v rámci konkrétních zadání ateliérových úkolů (Technická knihovna v Praze, Šaldovo náměstí v Liberci, JAMU Brno) 3. samostatné projekty/ studie KZT - Neobydlený ostrov (prostor pro dlouhodobý pobyt - studie s prvky sci-fi) - Zahrada a denní stacionář pro handicapované (pro konkrétní lokalitu, s kategoriemi nevidomí - neslyšící - tělesně handicapovaní) - Hudební zahrada - hřiště pro radost (pro konkrétní lokalitu, zvuková zahrada) - Krajina - zahrada jako obraz hudebního díla (radostná studie na konkrétní hudbu vybranou studentem) - Máme rádi zvířata a jsme osamělí (konkrétní lokalita plus konkrétní cílová skupina uživatelů) - Má oblíbená, můj oblíbený (teoretická práce o konkrétním parku, zahradě apod. dle výběru studenta) - Veřejný prostor, kde by mi bylo veselo (designové řešení vybavenosti, herních prvků a pod.)
Doporučená literatura
 • časopis. Zahrada - park - krajina.
 • Hieke, K. Dendrologie.
 • Horáček, P. Encyklopedie listnatých stromů a keřů.
 • Horký, J. Tvorba krajiny.
 • Hurych, V. Tvorba zeleně: sadovnictví- krajinářství. Mělník, 2011.
 • Otruba, I. Krásy italských zahrad, Krásy anglických zahrad.
 • Otruba, I. Zahradní architektura pro střední a vysoké školy.
 • Šonský, D. Moderní zahrady. Brno, 2009.
 • Větvička, V. Stromy a keře.
 • Vydavatelství ERA. Zdravá zahrada - Trávníky - Chatky a další zahradní stavby oplocení - Upravujeme okolí domu - Zahradní posezení - Malá vodní díla ve vaší zahradě - Domy chráněné území - Bezbariérové stavby. ERA.
 • Vydavatelství GRADA. edice Česká zahrada - edice Překrásná zahrada. GRADA.
 • Vydavatelství REBO. Encyklopedie stromů a keřů - Encyklopedie pokojových rostlin - Encyklopedie zahradních rostlin - Encyklopedie přenosných rostlin. REBO.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní