Předmět: Workshop - letní škola

« Zpět
Název předmětu Workshop - letní škola
Kód předmětu KAR/W
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Stolín Jan, doc. M.A.
  • Kolařík Radek, doc. Ing. arch.
  • Saffarian Saman, Ing. arch. Mag. arch.
  • Stolín Petr, doc. Ing. arch.
  • Němcová Zedníčková Zdeňka, doc. MgA. Ph.D.
  • Buček Jiří, doc. Ing. arch.
Obsah předmětu
Podstatou předmětu je tvorba architektonické nebo výtvarného objektu či instalace v konkrétní situaci (workshop) nebo vytvoření architektonického či urbanistického návrhu v týmové práci s účastí jinými škol architektury (letní škola). Vedení letní školy je řešeno obdobně v dohodě s jinými zúčastněnými školami. Vedením workshopu je pověřena osobnost architektonické či výtvarné, české nebo zahraniční scény, která spolu s pedagogy Katedry architektury a s třetími subjekty, především obcemi, definuje téma workshopu. Cílem workshopu je realizovat malý objekt, jehož idea je vzešlá z intenzivní komunikace mezi zadavatelem, pedagogickým vedením a studenty. Realizace je formou cvičení, aplikací nabitých teoretických poznatků, především výtvarného, materiálového a konstrukčního charakteru. Cílem letní školy je vytvoření architektonického či urbanistického návrhu ve spolupráci s jinými školami a jejich studenty. Výstupem letní školy je prezentace prací formou výstavy.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 65 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 55 hodin za semestr
Výstupy z učení
Podstatou předmětu je buď tvorba architektonické nebo výtvarného objektu či instalace v konkrétní situaci (workshop) nebo vytvoření architektonického či urbanistického návrhu v týmové práci s účastí jinými škol architektury (letní škola). Vedením workshopu je pověřena osobnost architektonické či výtvarné, české nebo zahraniční scény, která spolu s pedagogy Katedry architektury a s třetími subjekty, především obcemi, definuje téma workshopu. Vedení letní školy je řešeno obdobně v dohodě s jinými zúčastněnými školami. Cílem workshopu je realizovat malý objekt, jehož idea je vzešlá z intenzivní komunikace mezi zadavatelem, pedagogickým vedením a studenty. Realizace je formou cvičení, aplikací nabitých teoretických poznatků, především výtvarného, materiálového a konstrukčního charakteru. Cílem letní školy je vytvoření architektonického či urbanistického návrhu ve spolupráci s jinými školami a jejich studenty. Výstupem letní školy je prezentace prací formou výstavy.
Bezprostřední kontakt se současnými umělci a jejich prací.
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Předmět "Workshop - letní škola" je volitelný předmět, který lze absolvovat dvěma způsoby: 1) účast na workshopu organizovaném nad rámec výuky jedním z našich vedoucích ateliérů tvůrčích kateder KAR, KUR nebo KUM. 2) účast na jakémkoli jiném letním workshopu týkajícím se uměleckých či architektonických témat organizovaném na jiné fakultě architektury v ČR nebo zahraničním architektonickém workshopu pod záštitou osobnosti renomovaného pedagoga-architekta. Zápis kreditů do IS STAG probíhá po odprezentování průběhu a výsledku letní školy včetně doložení potvrzení účasti od organizátorů. Student musí mít předmět zapsán do příslušného semestru. Studenti prezentují vedoucímu KAR, který zadá příslušné výsledky do systému.
Doporučená literatura
  • Deplazes, A. Construcitng Architekcture: Materials, Processes, Structures. Birkhäuser Basel, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -