Předmět: Praktická stereologie

« Zpět
Název předmětu Praktická stereologie
Kód předmětu KCH/D130
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Popis strukturálních parametrů vlákenných materiálů, které jsou obsaženy v textilních, geologických, biologických, vlákenných kompozitech a zrnitých materiálech, kde vlákenná struktura je vytvořena na okrajích zrn, jež jsou v kontaktu s jinými. Stereologie byla vyvinuta jako prostředek umožňující pochopení vnitřní struktury tří-dimenzionálních objektů, jako jsou vlákenné materiály, zejména textilie. Relevantní geometrické tvary jsou vyjadřovány zejména pomocí objemu, délky, plochy, atd., což jsou zároveň tři hlavní překážky v úsilí kvantifikovat jejich tvar. -Parametry struktury plošných textilií -Zjišťování vlastností plošných obsahů bodovou metodou -Zjišťování délek vlákenných útvarů ležících v rovině; průsečíková metoda -Určování počtu izolovaných částí v objektu v 2D -Popis anizotropie rovinných vlákenných systémů -Kruhová granulometrie částic

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Stereologie je věda o geometrických vztazích mezi strukturou, jež existuje ve třech rozměrech, a obrazy této struktury, které jsou zpravidla dvojrozměrné. Tyto obrazy se mohou získat různými prostředky a dají se rozdělit do dvou základních kategorií: Obrazy řezů objektu a projekce objektu. Nejintenzivněji je stereologie využívána ve spojení s analýzou obrazů z mikroskopů. Jedná se především o mikroskopy světelné (konvenční a konfokální), elektronové mikroskopy a další typy mikroskopů. Základní streologické metody jsou rovněž vhodné ke studiu makroskopických struktur. Například studie distribuce hvězd ve viditelném vesmíru vedla k formulaci jednoho ze stereologických pravidel. Většina příkladů diskutovaných v rámci tohoto doktorského studia je z oblasti mikroskopie, tak jak se používá zejména v materiálových vědách a dále pak ve vědách biologických a lékařských.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
  • HEARLE, J.W.S., GROSBERG, P., BACKER, S. Structural Mechanics of Fibers, Yarns, And Fabrics. New York: John Wiley & Sons,, 1969. ISBN 0471366692.
  • Hyde, N. Wool-Fabric of History. National Geographycs, Vol.173, May, 1988.
  • John C. Russ, Robert T. DeHoff. Practical stereology, Springer, 2000, ISBN 0306464764, 9780306464768.
  • Lukáš, D. Stereologie textilních materiálů, Skriptum TU Liberec,. Liberec, 1999.
  • Masounave, J., Rollin, A.L, Denis, R. Prediction of Permeability of Nonwoven Geotextiles from Morphometri Analysis. Jorunal of Microscopy, Vol. 121, No.1, 1981.
  • Pan, N. Modified Analysis of the Microstructural Characteristics of General Fiber Assemblies. Textile research journal, 63, p.336, 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní