Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textile Engineering (P3106)
Studijní obor / Specializace Textile Technics and Materials Engineering (3106V015/90 - ANG)
Stupeň získané kvalifikace Doktorský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů Nejedná se o kreditní systém studia
Udělovaná kvalifikace Doktor (8)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému.  
Způsob ukončení Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent doktorského studijního oboru Textilní technika a materiálové inženýrství je vybaven hlubokými znalostmi ve své specializaci, což umožňuje tvůrčí a vědeckou práci v oboru. Má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory. Velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi. Může se velmi dobře uplatnit ve všech profesích studovaného oboru, především ve sféře výzkumné a vzdělávací. Je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. inženýrských problémů umí přistupovat komplexně.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení magisterského studijního programu, ústní pohovor
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
B Povinně volitelný 1 Zimní KNT/D18 Makromolekulární chemie Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMI/D05 Optika pevných látek Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCH/D131 Hydrodynamika procesů zvlákňování Čeština 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KTT/D51 Strukturní mechanika vlákenných systémů Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMA/D02 Matematická statistika a analýza dat Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní DFT/D43 Mechanika vlákenných útvarů Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMA/D40 Vybrané numerické metody Čeština 0  
B Povinně volitelný 1 Letní DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Letní KHT/D17 Přenos tepla v porézních strukturách Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Letní KMA/D41 Vybrané partie z řešení dif. rovnic Čeština 0  
B Povinně volitelný 1 Letní DFT/D44 Vybrané statě z dynamiky textilních strojů Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/D07 Struktura a vlastnosti textilních vláken Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCH/D138 Tkáňové inženýrství Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KHT/D52 Oděvní komfort Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/D24 Textilní chemie Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/D11 Strukturní teorie vlákenných soustav Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/D13 Sorpční procesy Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCH/D130 Praktická stereologie Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KNT/D25 Chemické a termické technol. výroby NT Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/D20 Projektování textilií Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KOD/D15 Simulace technologických procesů Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KHT/D54 Zpracování a analýza obrazu textilních struktur Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/D08 Teorie zkušebních metod a zpracování laboratorních dat Čeština Angličtina 0  
C Volitelný 3 - DFT/D62 Stáž v zahraničí I Čeština 0  
C Volitelný 3 - DFT/D60 stáž v podniku I Čeština Angličtina 0  
C Volitelný 3 - DFT/D63 Stáž v zahraničí II Čeština 0  
C Volitelný 3 - DFT/D61 Stáž v podniku II Čeština 0  
A Povinný 3 Zimní DFT/D33 Experimentální technika oboru Čeština 0  
A Povinný 3 Letní DFT/D30 Specializace v oboru Čeština 0