Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textilní inženýrství (P3106)
Studijní obor / Specializace Textilní technika a materiálové inženýrství (3106V015/80 - 2014)
Stupeň získané kvalifikace Doktorský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů Nejedná se o kreditní systém studia
Udělovaná kvalifikace Doktor (8)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému.  
Způsob ukončení Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent doktorského studijního oboru Textilní technika a materiálové inženýrství je vybaven hlubokými znalostmi ve své specializaci, což umožňuje tvůrčí a vědeckou práci v oboru. Má rozvinuté komunikativní dovednosti a je schopen prosazovat své myšlenky a názory. Velmi dobře se orientuje v metodologii práce s informacemi. Může se velmi dobře uplatnit ve všech profesích studovaného oboru, především ve sféře výzkumné a vzdělávací. Je schopen se rychle adaptovat i na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. inženýrských problémů umí přistupovat komplexně.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení magisterského studijního programu, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce
Profil programu Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent je schopen se rychle adaptovat na náročnou práci v jiných oborech a mezioborovém výzkumu. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu, k řešení komplikovaných vědecko-technických resp. inženýrských problémů umí přistupovat komplexně.
Garant oboru / specializace Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
B Povinně volitelný 1 Zimní KNT/D18 Makromolekulární chemie Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMI/D05 Optika pevných látek Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCH/D131 Hydrodynamika procesů zvlákňování Čeština 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KTT/D51 Strukturní mechanika vlákenných systémů Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMA/D02 Matematická statistika a analýza dat Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní DFT/D43 Mechanika vlákenných útvarů Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMA/D40 Vybrané numerické metody Čeština 0  
B Povinně volitelný 1 Letní DFT/D42 Fyzikálněchemické modelování Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Letní KHT/D17 Přenos tepla v porézních strukturách Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 1 Letní KMA/D41 Vybrané partie z řešení dif. rovnic Čeština 0  
B Povinně volitelný 1 Letní DFT/D44 Vybrané statě z dynamiky textilních strojů Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/D07 Struktura a vlastnosti textilních vláken Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCH/D138 Tkáňové inženýrství Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KHT/D52 Oděvní komfort Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/D24 Textilní chemie Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/D11 Strukturní teorie vlákenných soustav Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/D13 Sorpční procesy Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCH/D130 Praktická stereologie Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KNT/D25 Chemické a termické technol. výroby NT Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/D20 Projektování textilií Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KOD/D15 Simulace technologických procesů Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KHT/D54 Zpracování a analýza obrazu textilních struktur Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/D08 Teorie zkušebních metod a zpracování laboratorních dat Čeština Angličtina 0  
C Volitelný 3 - DFT/D62 Stáž v zahraničí I Čeština 0  
C Volitelný 3 - DFT/D60 stáž v podniku I Čeština Angličtina 0  
C Volitelný 3 - DFT/D63 Stáž v zahraničí II Čeština 0  
C Volitelný 3 - DFT/D61 Stáž v podniku II Čeština 0  
A Povinný 3 Zimní DFT/D33 Experimentální technika oboru Čeština 0  
A Povinný 3 Letní DFT/D30 Specializace v oboru Čeština 0