Předmět: Hydrodynamika procesů zvlákňování

« Zpět
Název předmětu Hydrodynamika procesů zvlákňování
Kód předmětu KCH/D131
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia 1
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
-Úvod do elektrostatiky a kapilarity -Operátory vektorového počtu v kartézských souřadnicích -Operátory vektorového počtu ve válcových a sférických souřadnicích -Konstitutivní rovnice, rovnice kontinuity, Eulerova a Navierova-Stokesova rovnice -Rychlostní potenciál -Disperzní zákony pro gravitační a kapilární vlnu -Rayleighova-Plateouova nestabilita -Disperzní zákony pro kapilární vlnu ve vnějším elektrostatickém poli -Disperzní zákony pro viskózní kapaliny

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Seminář
Výstupy z učení
Cílem předmětu je u Ph.D. studentů rozvinout schopnost provádět výzkum v oblasti nanovlákenných technologií, který vyžaduje hluboké znalosti fyziky a zejména v hydrodynamiky. Předmět navíc seznamuje studenty s poznatky o souvisejících oblastech vědy a výzkumu a vede k získání zkušeností z práce na výzkumných problémech. Za účelem rozvoje výše jmenovaných kritických schopností má předmět dvě části - předávání znalostí a dovedností prostřednictvím samostudia, seminářů a konzultací a laboratorní práce, která rozvíjí znalosti ve zvolené oblasti studia. Prostřednictvím těchto forem studia doktorand získá následující schopnosti, které tvoří základ jeho budoucí kariéry v oblasti výzkumu a vývoje orientovaného na nanovlákenné materiály: - Odbornost v oblasti výroby nanovláken - Schopnost kriticky číst a chápat, vědecké články, zprávy a monografie - Schopnost identifikovat problémy výzkumu v dané oblasti - Správně formulovat problémy tvorby nanovláken - Schopnost samostatně provádět výzkum v oblasti produkce nanovláken - Schopnost psát a prezentovat vlastní výsledky výsledky.
Student získá detailní znalosti problematiky v oblasti podle schválení oborovou radou
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Ústní zkouška před komisí jmenovanou děkanem, písemná práce v rozsahu cca. 20 stran.
Doporučená literatura
  • A.L. Andrady. Science and Technology of Polymer Nanofibres.
  • D. H. Reneker and H. Fong. Polymeric nanofibres.
  • L.D. Landau & E.M. Lifshitz. Fluid Mechanics.
  • LUKÁŠ, D., SARKAR, A., MARTINOVÁ, L., et al. Physical Principles of Electrospinning. Textile Progres. 41(2), 59-140, 2009. ISBN 9780415558235.
  • RAMAKRISHNA S. et al. An Introduction to Electrospinning and Nanofibers. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2005. ISBN 981-256-415-5.
  • RENEKER, D.H., YARIN A.L. Electrospinning Jets and Polymer Nanofibres. Polymer. 49(10), 2387-2425, 2008.
  • S. Chandrasekhar. Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability.
  • Y. Filatov, A. Budyka, and V. Kirichenko. Electrospinning of micro- and nanofibres: fundamentals in separation and filtration processes, Begell House Inc., Redding, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní