Předmět: Poetika výtvarného umění a architektury

« Zpět
Název předmětu Poetika výtvarného umění a architektury
Kód předmětu KDA/POEN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod to poetiky. 2. Úvod do sémiotiky. 3. Poetika forem ve výtvarném umění ( významy na ose mezi texturou a strukturou, fragmentem a celkem, tvarem a beztvarostí, valérem a barvou, symetrií a asymetrií, horizontalitou a vertikalitou, pravou a levou stranou, mezi tím co je nahoře a dole, mezi souladem a nesouladem a dalšími významy tvarů v oblasti vizuality). 4. Miméze a poetika vizuální reprezentace v malbě, kresbě, plastice, fotografii,video-artu a dalších médiích a druzích umění. 5. Poetika těla a tělesnosti. 6. Poetika prostorové reprezentace. 7. Poetika schémat, tvarů, emblémů (ikonografie, ikonologie. tvarová psychologie, hermeneutika) 8. Poetika výtvarného tvorby a interpretace umění dějinami umění, teorií umění, filozofií umění a dalšími disciplinami humanitního studia.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studijní předmět Poetika výtvarného umění objasňuje otázky toho, čím se vizuální a prostorová tvorba stává uměním. Jde o poznání způsobů utváření a působení děl z oblastí tradičních i nových oborů výtvarného umění včetně architektury. Přehled témat: 1. Poetiky zobrazujících a ornamentálních umění 2. Poetika obraznosti, Gaston Bachelard 3. Metafora a narace, Paul Ricoeur 4. Metafory, metonymie, figury a tropy 5. Obraz, objekt, událost, struktura, abstrakce 6. Poetika vcítění a empatie smyslovosti 7. Poetika zobrazení, zrcadlení a jinakosti, Viktor Šklovskij 8. Kontext a text 9. Koncept, objekt, prostor a událost 10. Přetváření paradigmat 11. Poetika nevědomí, Jacques Lacan 12. Dění obrazů, Georges Didi-Huberman 13. Dění smyslu, Milan Jankovič
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení v poetice umění.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

zkouška (esej- rozbor konkrétního uměleckého díla-objektu)
Doporučená literatura
 • Aristeles. Poetika. Praha, 1999.
 • Arnheim, R. Visual Thinking. University of California, 1969.
 • Bachelard, G. Poetika prostoru. Praha, 2009.
 • Bollnow, O.F. Mensch und Raum. Stuttgart, 1994.
 • Doubravová, J. Sémiotika v teorii a praxi. Praha, 2008.
 • Gombrich, E. Umění a iluze. Praha, 1985.
 • Goodman, N. Jazyky umění. Praha, 2007.
 • Kemp, W. Architektur analysieren. München, 2009.
 • Konečný, L. Mezi textem a obrazem. Praha, 2002.
 • Merleau-Ponty, M. Oko a duch. Praha, 1971.
 • Petříček, M. Myšlení obrazem. Praha, 2009.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní