Předmět: Evropská ekonomická integrace

« Zpět
Název předmětu Evropská ekonomická integrace
Kód předmětu KEK/EI
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Teoretická východiska ekonomické integrace 2. Vývoj a etapy integračních procesů v Evropě 3. Základy a cíle ES a EU a jejich souvislosti 4. Instituce ES/EU, jejich vývoj a význam 5. Společné politiky EU 6. Koordinované (komunitární politiky) EU 7. Ostatní iniciativy, politiky a strategie 8. Teoretická východiska měnové integrace 9. Vývoj a etapy evropské měnové integrace 10. Hospodářská a měnová unie. 11. Ekonomická výkonnost zemí EU 12. Vnější ekonomické vztahy EU. 13. Aktuální otázky EU. 14. Vztah ČR a EU

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Absolvování předmětu umožní studentům porozumět mechanismu ekonomického a politického fungování Evropské Unie v kontextu dynamického vývoje kvalitativního prohlubování integračních procesů v podmínkách globalizované světové ekonomiky.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zkouška: příprava a prezentace projektu, písemná zkouška
Doporučená literatura
  • BALDWIN, R. a CH. WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8.
  • BEDNÁŘOVÁ, P. Vývoj makroekonomických nerovnováh v zemích EU v souvislosti s integračními a globalizačními procesy. Technická univerzita v Liberci. Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-298-3.
  • FIALA, P., KRUTÍLEK, O. a M. PITROVÁ. Evropská unie. Brno, 2018. ISBN 978-80-7325-450-6.
  • FOJTÍKOVÁ, L., et al. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. VŠB-TU Ostrava. Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3333-0.
  • KUNEŠOVÁ, H., A. KOCOUREK, P. BEDNÁŘOVÁ, E. CIHELKOVÁ a M. NOVÝ. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy.. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-740-0502-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní