Předmět: Úvod do sociologie

« Zpět
Název předmětu Úvod do sociologie
Kód předmětu KFL/SOC*R
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Chylíková Johana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata kurzu: 1. Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám 2. Stručný nástin vývoje některých sociologických teorií - A. Comt, K. Marx, F. Tonnies, M. Spencer, M. Weber 3. Základní paradigmata sociologické teorie - teorie konsensu (strukturální funkcionalismus, teorie sociální směny), teorie konfliktu a interpretativní sociologie (symbolický interakcionismus, fenomenologická sociologie) 4. Příroda a kultura 5. Sociální řád a jedinec - socializace, sociální interakce a komunikace, role, rodina, gender 6. Potřeby, normy a hodnoty 7. Konformita a soc. kontrola, sociální instituce 8. Sociální skupiny 9. Sociální stratifikace a mobilita 10. Vzdělanost 11. Základní principy sociologického výzkumu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky v tomto kurzu je základní uvedení do sociologie. Studující se seznámí se základy této společenské vědy prostřednictvím výkladu teorie (klasické sociologické teorie, teorie socializace, teorie modernizace, sociologie vědění atp.), a vybraných sociologických témat jako je gender, globalizace, rasismus, sociální nerovnosti atp.
Studenti budou obeznámeni s látkou v souladu s cílem a obsahem předmětu.
Předpoklady
Předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Závěrečný písemný test, témata ke zkoušce budou ve většině případů probrána v přednáškách, ke každému bude doporučena literatura, k níž je možné si látku doplnit. Vybraná témata budou určena podle instrukce k samostudiu, např. základní sociologická paradigmata a budou součástí písemného testu.
Doporučená literatura
  • Keller, J., Úvod do sociologie, Slon, Praha, 1992 Giddens, A., Sociologie, Argo, Praha, 1999 Berger, P.L., Pozvání do sociologie, FMO, Praha, 1991 Bauman, Z., Myslet sociologicky, (netradiční uvedení do sociologie), Slon, Praha, 1997 Bauman, Z., Sociologie pro každý den, Mladá fronta, Praha, 1965 Petrusek, M., Sociologie, SPN, 1992 Friendlanderová, H., Tuček, M., MEDIAN, Češi na prahu tisíciletí, SLON, Praha, 2000 Večerník, J., Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998, Argo, Praha, 1998 Sociologický výzkum: Šubrt, J. a kol., Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Karolinum, Praha, 1998 Prudký, L., Sociologie a marketing, TU, Liberec, 1997.
  • Velký sociologický slovník I., II., Karolinum, Praha, 1996 Školy, směry, paradigmata, Slon a AV ČR, Praha, 1994 Sociologický časopis, AV ČR, Praha ..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní