Předmět: Informatika I

« Zpět
Název předmětu Informatika I
Kód předmětu KIN/IN1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nejedlová Dana, Ing. Ph.D.
 • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Základní pojmy, role informatiky a IS v organizaci, informační společnost a informace. 2. Vliv rozvoje ICT na změnu fungování podniků a společnosti, atributy informačního věku, Kondratěvovy cykly, změny podnikatelského prostředí. 3. Informační technologie a člověk, mobilní technologie a pokročilé služby, informační bariéry, kognitivní aspekty informací, informační zahlcení. 4. Vymezení definice informace pro různé disciplíny, Wienerovo a Shanonovo pojetí informace, entropie. 5. Sémiotický model informačních úrovní, signály - modulace, zpracování, přenosový kanál, znaky, datová úroveň informace, syntaxe. 6. Kódy a kódování, číselné a znakové kódy, číselné soustavy, redundance, komprimace. 7. Sémantická a pragmatická pravidla zpracování informací, znalosti, kompetence, hodnota informace, rozhodování. Semináře (témata): 1. OS Windows, LIANE, práce v síti, Internet, e-mail. 2. Textové procesory, Microsoft, základní textové funkce. 3. MS Word hromadná korespondence, formátování, tabulka. 4. MS Word vkládání, práce s poli, úpravy, databázový modul. 5. MS Word makra, rozšířené funkce, práce s citacemi. 6. MS Word prověření znalostí. 7. Internet a World Wide Web. 8. Tabulkové kalkulátory, základy práce s MS Excel. 9. MS Excel tvorba dokumentu, formát, úpravy, vkládání objektů. 10. MS Excel propojování listů a sešitů, práce s daty. 11. MS Excel kontingenční tabulka, nástroje. 12. MS Excel rozšířené možnosti práce, zabezpečení souborů a jejich částí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou uplatňování informatiky v praxi, naznačit možnosti uplatnění počítačů v kanceláři a při řízení. Předmět se zaměřuje na pochopení podstaty informací, vlivu informačních a komunikačních technologií na dynamické změny společenského i ekonomického prostředí. V oblasti praktických aplikací se studenti během seminářů seznámí s širšími možnostmi využití osobních počítačů - jedná se o problematiku operačních systémů osobních počítačů, integrovaného SW Office a počítačové komunikace.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem, možnost pokračování ve studiu předmětu Informatika 2
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Systematické pozorování studenta, Písemná práce, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: Úspěšné absolvování testů z praktické části předmětu.
Doporučená literatura
 • Doucek, P. (ed). Informační management v informační společnosti. Praha, 2013. ISBN 978-80-7431-079-3.
 • Gála, L., Pour, J., Šedivá, Z. Podniková informatika: 2. přepracované a aktualizované vydání. Grada, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • Hearn, J., Heiskanen, T., eds. Information society and workplace: spaces, boundaries and agency. Taylor and Francis, London, 2007. ISBN 9780415439862.
 • KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Nová ekonomika: nové příležitosti?. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-403-2.
 • LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Management Information Systems. Managing the Digital Firm. 12. vyd.. ISBN 978-0-13-214285.
 • PECINOVSKÝ, J.; PECINOVSKÝ, R. Office 2010.. Praha, Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3620-4.
 • Požár, J. Manažerská informatika. Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7380-276-9.
 • Rosický, A. Informace a systémy: Základy teorie pro úspěšnou praxi. Oeconomica, Praha, 2010. ISBN 978-80-245-1629-5.
 • Rybička, J., Talandová, P. Informatika pro ekonomy. Alfa, Praha, 2009. ISBN 978-80-87197-24-0.
 • SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 80-7179-409-0.
 • VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-520-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní