Předmět: Informatika II

« Zpět
Název předmětu Informatika II
Kód předmětu KIN/IN2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nejedlová Dana, Ing. Ph.D.
 • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Osobní počítače, klasifikace, parametry, základní prvky, von Neumanovo schéma, modularita. 2. Procesory (RISC/CISC, vlastnosti), vnitřní paměti (RAM/ROM, statická/dynamická), funkce cache. 3. Externí paměti PC (magnetické, optické, polovodičové) - princip, funkce, využití. 4. Komunikace v PC - signálové přenosy, systémová sběrnice, interface. 5. Princip digitalizace vstupních multimediálních dat, vybraná V/V zařízení, technologie tisku. 6. Programové prostředky PC, klasifikace, licence, způsoby pořizování, využití. 7. Data v informačních systémech. 8. Základy počítačových komunikací, počítačové sítě PAN, LAN, MAN, WAN, přenosová média. 9. Komunikační protokoly, prvky počítačových sítí. Bezpečnost a ochrana přenosových sítí. 10. Internet - charakteristika a vývoj, adresace, základní služby, WWW, problematika vyhledávání informace. 11. Internet, Intranet, Extranet. 12. Základy elektronické komerce, vybrané e-služby. 13. Bezpečnostní hrozby - zásady ochrany dat a informační bezpečnosti. 14. Podnikové informační systémy. 15. Trendy v oblasti technických prostředků. Semináře (témata): 1. MS Access - import a export databáze, práce s tabulkami. 2. MS Access - tvorba a úprava dotazů. 3. MS Power Point - seznámení s možnostmi, tvorba prezentace. 4. Prezentační nástroje - alternativní varianty, freeware, online editory. 5. Práce s rastrovým grafickým editorem - paleta nástrojů, výběry, základní editace. 6. Práce s rastrovým grafickým editorem - vrstvy, barvy, formáty. 7. Editace videa - import videa, práce s časovou osou. 8. Editace videa - zvuková stopa, titulky, export videa, ověření znalostí - test I. 9. Tvorba WWW stránky - základy HTML. 10. Návrh WWW stránky s využitím grafických editorů. 11. Tvorba WWW stránky - základy a vlastnosti CSS. 12. Tvorba WWW stránky - problematika optimalizace webu (SEO), provoz webu. 13. Možnosti tvorby dotazníků (dotazníky Google a další online služby).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je na pochopení a porozumění základním principům ICT a počítačových technologií se zřetelem na oblast osobních počítačů. Součástí teoretické části je průřezové seznámení s informačními zdroji, vybranými informatickými službami a problematikou bezpečnosti a ochrany dat a počítačových systémů. V oblasti praktických aplikací v rámci cvičení se studenti podrobněji seznámí s širšími možnostmi využití osobních počítačů. Především se jedná o problematiku spojenou s využitím kancelářského SW balíku typu Office, zejména pokročilé využití programového vybavení Excel, Access, Power Point a se základy tvorby webových stránek.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Získání vyšší úrovně počítačové gramotnosti a teoretických znalostí z oblasti ICT.
Předpoklady
Znalosti IN1: textový procesor, práce v síti, Internet
KIN/INN1
----- nebo -----
KIN/IN1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Esej, Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: Úspěšné absolvování testů z praktické části předmětu. Zkouška: Ověření znalostí z teoretické části předmětu formou písemného testu.
Doporučená literatura
 • BRUCKNER, Tomáš. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • Doucek, P. (ed). Informační management v informační společnosti. Praha, 2013. ISBN 978-80-7431-079-3.
 • Doucek, P, Nová, L., Svatá, V. Řízení bezpečnosti informačních systémů. Profesional Publishing, Praha, 2008.
 • Gála, L., Pour, J., Šedivá, Z. Podniková informatika: 2. přepracované a aktualizované vydání. Grada, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • Gareth, W. ICT Explained. Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 978 1 85749 873 8.
 • Hearn, J., Heiskanen, T., eds. Information society and workplace: spaces, boundaries and agency. Taylor and Francis, London, 2007. ISBN 9780415439862.
 • LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Management Information Systems. Managing the Digital Firm. 12. vyd.. ISBN 978-0-13-214285.
 • PECINOVSKÝ, J.; PECINOVSKÝ, R. Office 2010.. Praha, Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3620-4.
 • Požár, J. Manažerská informatika. Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7380-276-9.
 • Rosický, A. Informace a systémy: Základy teorie pro úspěšnou praxi. Oeconomica, Praha, 2010. ISBN 978-80-245-1629-5.
 • Šimková, D. Hardware pro začátečníky: průvodce nitrem počítače na první pokus. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2029-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní