Předmět: Řízení projektů

« Zpět
Název předmětu Řízení projektů
Kód předmětu KIN/RPR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
  • Tvrzník Michal, Ing.
Obsah předmětu
A) Přednášky I. ZÁKLADNÍ POJMY A KONCEPCE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 1. Projekt - nástroj řízení 2. Organizační struktura projektového řízení 3. Fáze projektového řízení II. TECHNIKY ANALÝZY PROJEKTU 4. Řešení problémů 5. Plánování projektu 6. Modely projektů 7. Časová analýza projektů 8. Analýza časových rezerv 9. Nákladová analýza projektů 10. Analýza zdrojů 11. Analýza rizika 12. Finanční analýza 13. Vícekriteriální analýza projektů 14. Řízení realizace projektů B) Cvičení 1. Základní pojmy teorie grafů 2. Základní pojmy teorie grafů 3. Základní optimalizační úlohy na grafech 4. Základní optimalizační úlohy na grafech 5. Propočty při řízení projektů 6. Propočty při řízení projektů 7. Analýzy projektů 8. Analýzy projektů 9. Základy práce s programem MS Project 10. Základy práce s programem MS Project 11. Analýzy projektů pomocí MS Poject 12. Analýzy projektů pomocí MS Poject 13. Prezentace vlastních případových studií v MS Project 14. Prezentace vlastních případových studií v MS Project

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technikami analýzy, návrhem, realizací a vyhodnocováním projektů, problematikou lidských zdrojů, rozvíjet u studentů schopnost samostatně aplikovat tyto techniky na řešení reálných problémů a v závěru navržená projekt úspěšně prezentovat. Dalším cílem je seznámit studenty se softwarovými a komunikačními nástroji využívanými v oblasti projektového řízení a novými trendy v této oblasti (agilní projektování). Projekt je brán jako nástroj řízení a jsou analyzovány ukazatele, jako je čas, náklady, zdroje, kvalita, riziko a finance. Projektové řízení je interdisciplinární přístup, předmět se zaměřuje zejména na jeho kvantitativní aspekty.
Studenti se naučí jak vést projekty různého typu a mohou uplatnit znalosti v diplomové práci.
Předpoklady
Tento předmět nevyžaduje žádné speciální znalosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

a) za aktivní účast na cvičeních, max 100 bodů, (b) za dva testy, max 200 bodů, (c) za semestrální práci - případová studie v MS Project, max 100 bodů. Podmínkou udělení kreditů je získání alespoň 70% bodů v každé oblasti
Doporučená literatura
  • Dvořák, D. Řízení projektů . Brno, 2007.
  • Fiala, P. Řízení projektů. VŠE, Praha, 2000.
  • Korecký, M. Management rizik projektů. Praha, 2011.
  • Kubálek, T., Kubálková, M. Řízení projektů v MS Office. Brno, 2007.
  • Svozilová, A. Projektový management. Praha, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní