Předmět: Firemní komunikace

« Zpět
Název předmětu Firemní komunikace
Kód předmětu KMG/FKO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
 • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Přednášky (témata): 1. Strategie firemní komunikace 2. Firemní identita a image 3. Vnitrofiremní komunikace 4. Firemní kultura 5. Značky - jejich řízení a oceňování 6. Komunikace se zájmovými a cílovými skupinami 7. Public relations, komunikace firmy s veřejností, s médii, krizová komunikace 8. Mezinárodní komunikace 9. Komunikace na průmyslových trzích, mezifiremní komunikace Semináře ( témata): 1. Integrovaná komunikace - případová studie 2. Firemní design, image firmy - příklady 3. Interní firemní komunikace - příklady 4. Strategické řízení značky - případová studie

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s firemní komunikací. Podrobněji přibližuje vnitrofiremní komunikaci, firemní identitu a image, firemní kulturu. Dále vysvětluje komunikaci se zákazníky, úlohu značky, public relations, komunikaci na průmyslových i na mezinárodních trzích.
Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu, - pochopí firemní komunikaci v souvislosti s marketingem - pochopí vztah mezi interní a externí komunikací firmy, metody a prostředky interní komunikace, komunikace s obchodníky, zákazníky, na trzích spotřebních, průmyslových i mezinárodních. - naučí se metody a postupy pro řešení problémů v oblasti firemníkomunikace v praxi.
Předpoklady
Studium podnikové ekonomiky, managementu. Absolvování předmětu Marketing,Marketingová komunikace, Marketingový výzkum

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínky pro získání zápočtu: - odevzdání PP prezentace - práce ve skupině na dané téma Po dobu platnosti nouzového stavu a omezení volného pohybu občanů bude zkouška probíhat distančním způsobem formou semestrální práce na dohodnuté téma, zaslané e-mailem.
Doporučená literatura
 • Horáková,STEJSKALOVÁ, D.; ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace.. Praha, 2008. ISBN 978-80-7261-178-2.
 • KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2.
 • Keller,K. Strategické řízení značky. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3.
 • SVOBODA, V. Public relations - moderně a účinně. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2866-7.
 • TAYLOR, D. Brand management- budování značky od vize k cíli. Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1818-4.
 • VYSEKALOVÁ,J.; MIKEŠ,J. Image a firemní identita. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2790-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní