Předmět: Marketingová komunikace

« Zpět
Název předmětu Marketingová komunikace
Kód předmětu KMG/MKO*P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu, vymezení základních pojmů 2.Komunikační proces,teorie,přístupy a modely 3.Tvorba komunikační strategie v podniku 4.Rozpočtování marketingové komunikace 5.Případová studie na tvorbu komunikačního plánu 6.Reklama 7.Osobní prodej 8.Public relations 9.Sponzoring 10.Výstavnictví 11.Přímý marketing,databázový marketing 12.Přímý prodej 13.Podpora prodeje 14.Ostatní formy marketingové komunikace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přibližuje studentům podrobněji jednotlivé formy marketingové komunikace firmy: reklamu, osobní prodej, vztahy s veřejností, podporu prodeje, přímý marketing, výstavnictví a sponzoring.
Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu, - pochopí marketingovou komunikaci v souvislosti s marketingem, vztah marketingové komunikace k marketingovému mixu - pochopí vztah mezi reklamou,osobním prodejem, Public relations, sponzoringem, výstavnictvím,přímým marketingem,databázovým marketingem,přímým prodejem, podporou prodeje a ostatní formami marketingové komunikace - naučí se metody a postupy pro řešení problémů v oblasti marketingové komunikace v praxi - komunikační proces,tvorba komunikační strategie v podniku,rozpočtování marketingové komunikace.
Předpoklady
Studium ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, financí. Absolvování předmětu Marketing,základní marketingové znalosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Účast na cvičeních a prezentace semestrální práce zkouška:písemná
Doporučená literatura
 • Jefkins,F. Modern Marketing Communications, BAS London, 1996..
 • Lesly,P. Public relations. Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-15-7.
 • Nagyová,J. Marketingová komunikace není pouze reklama. VOX, 2001. ISBN 80-86324-00-1.
 • Schulz,D.E. Moderní reklama, umění zaujmout. Grada, 2001. ISBN 80-7169-062-7.
 • Švandová,Z.:. Úvod do marketingové komunikace. TU Liberec, 2002. ISBN 80-7083-637-7.
 • Tellis,G.J. Reklama a podpora prodeje. Grada Praha, 2000. ISBN 80-7169-997-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní