Předmět: Marketingový výzkum

« Zpět
Název předmětu Marketingový výzkum
Kód předmětu KMG/MVZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Myslivcová Světlana, Ing. Ph.D.
 • Burešová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Úvod, potřeba, cíle a význam marketingového výzkumu 2.Marketingový informační systém, databázový marketing 3.Typy marketingového výzkumu, marketingové studie (explorační, deskriptivní, kauzální a prognostický výzkum, stálý a příležitostní výzkum, příčné a podélné (panelové) výzkumy) 4. Primární a sekundární výzkum, zdroje marketingových informací: interní a externí, primární a sekundární (operativní data, market inteligence, informační knihovna, databáze, internet) 5.Kvantitativní a kvalitativní výzkum 6.Návrh a příprava marketingového výzkumu, metodické přístupy: pozitivistický a fenomenologický, proces marketingového výzkumu (definování problému, stanovení cíle výzkumu, návrh a zhodnocení přínosu marketingového výzkumu) 7.Metody sběru primárních dat 8.Tvorba dotazníku 9.Typy a tvorba otázek, škálovací techniky 10. Metody výběru respondentů (statistické a nestatistické 11. Vzorkování, stanovení velikosti vzorku) 12. Metody vyhodnocování dat: popisná statistika, 13. Testování statistických hypotéz, závislosti (regresní a korelační analýza) 14.Závěrečná zpráva výzkumného projektu, obsah a náplň

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět vysvětluje pojem marketingového výzkumu, jeho cíle a úlohu v podniku, podává přehled o formách a typech marketingového výzkumu, o typech a zdrojích dat, objasňuje samotný proces marketingového výzkumu, popisuje a charakterizuje jednotlivé etapy marketingového výzkumu
Po absolvování předmětu studenti: - se seznámí s problematikou a terminologii marketingového vvýzkumu - pochopí úlohu marketingového výzkumu ve strategickém plánování a řízení - seznámí se s procesem návrhu a přípravy marketingového výzkumu a tvorbou dotazníku - získají praktické zkušenosti se získáváním a zpracováním sekundárních a primárních dat - využijí získané poznatky pro zpracování diplomové práce.
Předpoklady
Studium v oblasti marketingu a základů statistiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínky pro získání zápočtu: - účast na cvičeních: 85 % - zpracování seminárních prací ve skupinách: 100 % - semestrální práce (výzkumná zpráva) HODNOCENÍ - semestrální práce: získané vědomosti a poznatky budou hodnoceny zpracováním semestrální práce ve skupině na dané téma o rozsahu 2500 - 3000 slov, která bude prezentována na cvičeních. Hodnocení: 20 bodů (min. 13 bodů) - zkouška: písemná bude zahrnnovat všechny probírané oblasti. Hodnocení: 60 bodů (min. 40 bodů) - seminární práce: budou zadány v průběhu semestru. Hodnocení: 20 bodů (min. 13 bodů) Minimální požadavky pro úspěšné absolvování předmětu zahrnující všechna hodnocení: 66 % (66 bodů)
Doporučená literatura
 • Babka, M.:. Kde a jak hledat informace o firmách.. Management Press, Praha, 1994.
 • Bárta, V., Bártová, H.:. Marketingový výzkum trhu. Economia, Praha, 1991..
 • Foret, M., Stávková, J.:. Marketingový výzkum. Jak poznávat své zákazníky. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0385-8.
 • Malhotva, N. K., Birks, D.:. Marketing Research, European Adition, Addison-Westley, 2000..
 • Příbová M. a kol.:. Marketingový výzkum v praxi. Grada Publishing, Praha, 1996. ISBN 80-7169-299-9.
 • Sanders, M., Lewis, P., Thornhill, A.:. Research Methods for Business Students, Pitman Publishing, 1997..
 • Wonnacot, T. - Wonnacot, R.:. Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1994..
 • Zbořil, K.:. Marketingový výzkum. Metodologie a aplikace, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní