Předmět: Reklama

« Zpět
Název předmětu Reklama
Kód předmětu KMG/REK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Švandová Zuzana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1.Reklama jako součást marketingové komunikace, vývoj reklamy. 2.Právo a etika v reklamě. 3.Psychologie reklamy. 4.Reklamní strategie a práce reklamních agentur. 5.Mediální agentury, jejich funkce a účinnost reklamy. 6.Reklama v televizi. 7.Tisková reklama - časopisy, suplementy, deníky. 8.Reklama v rádiu a OOH reklama. 9.Internetová reklama. Semináře (témata): 1.Etika v reklamě - příklady neetických reklam, Etický kodex reklamy, srovnávací, skrytá a klamavá reklama. 2.Psychologie v reklamě - vybuzení emocí v reklamě pomocí tvarů, barev, hudby, vůně - rozbor reklam. 3.Doporučovatelé v reklamě - odborníci, celebrity, laici - rozbor reklam. 4.Internetová reklama - zásady tvorby reklamy na internetu, na sociálních sítích.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními reklamními strategiemi, tvorbou reklamního rozpočtu, reklamními médii a prací reklamních a mediálních agentur. Určení plánů, cílů, metod výběru reklamních médií, stanovení rozpočtu na reklamu a hodnocení účinnosti reklamy.
Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu, - pochopí reklamu v souvislosti s marketingem a marketingovou komunikací, vztah reklamy a etiky právo v reklamě - pochopí vztah mezi reklamou v tisku, televizi, rádiu, na internetu, venkovní reklamou a ostatními formami reklamy - získá poznatky, dovednosti a analytické techniky pro rozhodování na reklamním trhu - základní reklamní strategie, tvorba reklamního rozpočtu, reklamní média a práce reklamních a mediálních agentur - naučí se metody a postupy pro řešení problémů v oblasti reklamy v praxi - určení plánů, cílů, metod výběru reklamních médií, stanovení rozpočtu na reklamu a hodnocení účinnosti reklamy.
Předpoklady
Studium ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu, financí. Absolvování předmětu Marketing,Marketingová komunikace, Marketingový výzkum.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Splnění podmínek stanovených na začátku výuky, odevzdání a prezentace semestrální práce ve skupinách. Zkouška: písemná
Doporučená literatura
  • Zákon o regulaci reklamy a Zákon o provozování televizního a rozhlasového vysílání v aktuálním znění.
  • HRUDA, O. Srovnávací reklama. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-561-9.
  • KŘÍŽEK, Z. a I. CRHA. Jak psát reklamní text. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2452-2.
  • LANE, R., K. KING a T. RUSSELL. Kleppner's Advertising Procedure. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0136110828.
  • Rada pro reklamu. Etický kodex.
  • VYSEKALOVÁ, J. a J. MIKEŠ. Jak dělat reklamu. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7.
  • VYSEKALOVÁ, J. Psychologie reklamy. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2196-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní