Předmět: Sorpční procesy

« Zpět
Název předmětu Sorpční procesy
Kód předmětu KMI/D13
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Samostatná příprava a konzultace podle předem dohodnutého individuálního plánu určeného přednášejícím, pravidelné přednášky se nekonají. Individuální studium částí vybraných z těchto témat: Sorpce barviv do vláken, teorie barvení textilií, vztah mezi strukturou substrátu a barviv a barvitelností. Rovnovážný stav barvení. Termodynamicky definovaná afinita barviv k vláknům. Langmuirova, Freundlichova, Nernstova a BET izoterma. Kinetika barvení. Vlivy ovlivňující difúzní koeficient v polymeru. Sorpce kapalin do textilií, smáčení textilií, chemické a fyzikální aspekty, mezimolekulární síly na mezifází, měření kontaktních úhlů na vláknech a textiliích, zdánlivý kontaktní úhel, vzlínání do textilií - rovnováha a kinetika, vliv textilní struktury. Fyzikálně-chemické základy finálních úprav textilií, úpravy hydrofobní a oleofobní. Vytváření tenkých vrstev na vláknech.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Sorpce barviv do vláken, teorie barvení textilií, vztah mezi strukturou substrátu a barviv a barvitelností. Rovnovážný stav barvení. Entalpie, entropie barvení. Termodynamicky definovaná afinita barviv k vláknům. Langmuirova, Freundlichova, Nernstova a BET rovnice. Kinetika barvení. Vlivy měnící difúzní koeficient. Fyzikálně-chemické základy finálních úprav textilií, úpravy hydrofobní a oleofobní. Vytváření tenkých vrstev na vláknech. Sorpce kapalin do textilií, smáčení textilií, chemické a fyzikální aspekty, mezimolekulární síly na mezifází, měření kontaktních úhlů na vláknech a textiliích, zdánlivý kontaktní úhel, vzlínání do textilií - rovnováha a kinetika, vliv textilní struktury
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Znalost textilní chemie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

písemná práce ústní zkouška
Doporučená literatura
  • KRYŠTŮFEK, J., WIENER, J. Barvení textilií I. skriptum TU, Liberec, 2008. ISBN 9788073723286.
  • Kryštůfek, J., Wiener, J., Machaňová, D. Barvení textilií II.. TU Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-796-3.
  • PETERS, R.H. Textile chemistry. Amsterdam, 1975. ISBN 0444411208.
  • SHINHOO, R. Plasma textile technologies for textiles. Cambridge, 2007. ISBN 9781845692575.
  • SCHINDLER, W. D., HAUSER, P. J. Chemical finishing of textiles. Woodhead Publishing in textiles, 2004. ISBN 1 85573 905 4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní