Předmět: Ekonomika a management podniku

« Zpět
Název předmětu Ekonomika a management podniku
Kód předmětu KPE/EMP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Dyntar Jakub, doc. Ing. Ph.D.
  • Štichhauerová Eva, Ing. Ph.D.
  • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Podnik jako systém, okolí podniku. 2. Výrobně ekonomické činnosti podniku. 3. Zásobovací činnost. Funkce a klasifikace zásob. 4. Modely pro řízení zásob. Statické a dynamické modely teorie zásob. 5. Výrobní činnost. Modelové prostředky v řízení výroby. 6. Odbytová činnost. Modely pro řízení distribučních systémů. 7. Hospodářská činnost. Finanční management podniku. 8. Kalkulace nákladů a tvorba ceny výrobku. 9. Investiční činnost. Financování investic. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů. 10. Management změn. Invence, inovace, ochrana duševního vlastnictví. 11. Řízení vztahů se zákazníky. 12. Strategický management. Strategické přístupy. Metody a techniky strategického managementu. 13. Management znalostí. Explicitní a tacitní znalosti. 14. Management rizika. Pojetí rizika. Proces managementu rizika. Cvičení: Obsahem cvičení jsou početní úlohy a případové studie zaměřené na využití výše uvedených metod v podnikové praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s podnikovým systémem, s jeho strukturou a hierarchií, se základními poznatky a dovednostmi v oblasti konstrukce modelů rozhodovacích procesů a jejich řešením pomocí kvantitativních metod. Předmět rozšiřuje a prohlubuje dosavadní znalosti studentů v oblasti základů managementu o moderní manažerské přístupy, které nacházejí stále častější uplatnění v řídicí praxi.
Studenti získají znalosti matematických metod, které lze využít při řešení rozhodovacích úloh v podnikové ekonomice a managementu.
Předpoklady
Znalost matematiky, statistiky a managementu na bakalářské úrovni studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zpracování semestrální práce v rozsahu 5 stran, zaměřené na aplikaci vybraných metod při řešení manažerských a podnikových úloh. Prezentace semestrální práce, písemná zkouška (min. 60% úspěšnost).
Doporučená literatura
  • DUCHOŇ, B. Inženýrská ekonomika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007.. ISBN 978-80-7179-763-0.
  • GROS, I. Matematické modely pro manažerské rozhodování.. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-709-5.
  • KAVAN, M. Výrobní a provozní management. 2002. ISBN 80-247-0199-5.
  • SYNEK, M. aj. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
  • VEBER, J. a kol. Základy managementu. 1. vyd. Praha: Management Press, 2009.. ISBN 978-80-7261-200-0.
  • VODÁČEK, Leoe a Ol'ga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-197-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní