Předmět: Základy práva I

« Zpět
Název předmětu Základy práva I
Kód předmětu KPE/ZP1*P
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
A. Teorie práva 1. Právo, právní norma, prameny práva. B. Ústavní právo 2. Ústavní právo, Ústava ČR. 3. Základní práva a svobody. C. Evropská unie 4. Evropská unie. D. Občanské právo 5. Rekodifikace soukromého práva. Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku. 6. Soukromé právo: pojem, závaznost právních norem, základní zásady, právní skutečnosti. 7. Osoby: pojem, fyzické osoby, právnické osoby, spotřebitel, podnikatel, zastoupení. 8. Věci: pojem, rozdělení, součást věci, příslušenství, cenný papír. 9. Absolutní majetková práva: pojem, věcná práva, držba, vlastnictví, spoluvlastnictví. 10. Věcná práva k cizím věcem: pojem, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo. 11. Relativní majetková práva: pojem, vznik závazků, smlouva, obsah závazků, spotřebitelské smlouvy, společné dluhy a pohledávky, změny závazků, zánik závazků, zajištění a utvrzení dluhů. 12. Závazky z právních jednání. 13. Závazky z deliktů a jiných právních důvodů. 14. Právní úprava občanskoprávních a obchodních závazků před účinností nového občanského zákoníku.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je budování právního vědomí studentů na základě znalosti právních pojmů, potřebných pro pochopení práva, jeho účelu, vývoje a organizace a jeho správné aplikace v praxi. Student se bude umět orientovat v českém právním řádu, pracovat s právními prameny. Ústava ČR, Evropská unie, občanské právo, fyzické a právnické osoby, věcná práva, závazkové právo, obchodní právo, podnikatel, obchodní společnosti a družstvo, obchodní závazky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v předmětu Základy práva II, v praxi.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Účast na přednáškách. Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%.
Doporučená literatura
 • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Listina základních práv a svobod - č. 2/1993 Sb..
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Ústava ČR - ústavní zákon č. 1/1993 Sb..
 • DVOŘÁK, J., J. ŠVESTKA, M. ZUKLÍNOVÁ aj. Občanské právo hmotné 1. Obecná část. Praha, 2013. ISBN 978-80-7478-326-5.
 • DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., aj. Občanské právo hmotné 3. Věcná práva. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-935-9.
 • FILIP, J. Ústavní právo. Učební text pro bakalářské studium na PrF MU. Brno, 2011. ISBN 978-80-210-5626-8.
 • JANKŮ, M. aj. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-494-0.
 • NOVOTNÝ, P. aj. Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5163-4.
 • NOVOTNÝ, P. aj. Nový občanský zákoník. Smluvní právo. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5164-1.
 • NOVOTNÝ, P. aj. Nový občanský zákoník. Vlastnictví a věcná práva. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5166-5.
 • NOVOTNÝ, P., P. KOUKAL a E. ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. Náhrada škody. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5165-8.
 • OSINA, P. Teorie práva. Praha, 2013. ISBN 978-80-87576-65-6.
 • TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. Praha: Leges, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní