Předmět: Základy práva II

« Zpět
Název předmětu Základy práva II
Kód předmětu KPE/ZP2*P
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Četnost výuky každoročně
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Karhanová Horynová Eva, JUDr.
Obsah předmětu
A. Obchodní korporace 1. Pojem, přechodná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 2. Založení, vklad, základní kapitál, podíl, orgány, zrušení a zánik. 3. Jednotlivé právní formy obchodních společností. 4. Jednotlivé právní formy obchodních společností. 5. Jednotlivé právní formy obchodních společností. 6. Družstvo. B. Pracovní právo 7. Pracovní právo: pojem, prameny, pracovněprávní vztahy, základní zásady, subjekty. 8. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 9. Pracovní doba. Doba odpočinku. Překážky v práci. Dovolená. 10. Odměňování zaměstnanců. Náhrada výdajů. Péče o zaměstnance. 11. Odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. C. Občanské právo procesní 12. Občanské právo procesní: pojem, prameny, subjekty civilního řízení. 13. Druhy civilního řízení. Dokazování. 14. Rozhodnutí a opravné prostředky. Náklady řízení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je budování právního vědomí studentů na základě znalosti právních pojmů, potřebných pro pochopení práva, jeho účelu, vývoje a organizace a jeho správné aplikace v praxi. Student se bude umět orientovat v českém právním řádu, pracovat s právními prameny. Pracovní právo, civilní proces.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Studenti získají způsobilost aplikovat znalosti z tohoto předmětu v praxi, v bakalářské práci.
Předpoklady
Studenti nemusí mít speciální znalosti nebo splnit jiné předměty.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zkouška: písemná. Test z obsahu předmětu s úspěšností minimálně na 60%.
Doporučená literatura
 • Důvodová zpráva k občanskému zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Důvodová zpráva k zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb..
 • Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb..
 • Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - zákon č. 90/2012 Sb..
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních - zákon č 292/2013 Sb..
 • Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb..
 • BĚLINA, M., aj. Pracovní právo. Praha, 2014. ISBN 978-80-7400-283-0.
 • ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. aj. Právo obchodních korporací. Praha, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.
 • WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. Část první: Řízení nalézací. Praha: Leges., 2015. ISBN 978-80-7502-076-5.
 • WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. aj. právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Praha, 2015. ISBN 978-80-7502-077-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní